Vrångstads gravfält

Följ vandringsleden vid Vrångstad i Bottnadalen genom historien och upplev en spännande miljö med ett mycket vackert gravfält, domarringar och en av Sveriges mest välbevarade långdösar.
Den övre delen av gravfältet ligger avskilt och rofyllt. Foto: Malin Larsson

Vid Vrångstad, där Bottnadalen smalnar av till en trång passage mellan två berg, ligger ett område som attraherat människor under lång tid.

Stensatt kulvert i granit

I direkt anslutning till parkeringen möter ett fascinerande stenarbete. Det är en 230 meter lång och 160 cm hög stensatt kulvert i granit byggd med handkraft av arbetslösa i beredskapsarbete på 1930-talet, ett så kallat AK-arbete.

Därefter följer ett vackert gravfält med cirka 90 gravar, högar och resta stenar. Det anses vara ett av Bohusläns största och mest välbevarade gravfält från äldre järnålder. Här finns också två stora domarringar, även de från järnåldern, och en mycket välbevarad långdös i en långhög från stenåldern.

Gravfältet är numera uppdelat i två delar, men har en gång hängt samman. Den nedre delen består av minst 25 högar, två stensättningar och två resta stenar. Delar av gravfältet grävdes ut på 1800-talet och gravarna daterades till äldre järnålder.

Ett mycket vackert gravfält

Den övre delen av gravfältet är mycket vackert, med cirka 60 gravar och tio resta stenar längs en bergsplatå. En gång har gravfältet legat öppet med magnifik utsikt över dalgången, men en granskog utgör numera en barriär mot dalen. Idag är platsen istället avskild och rofylld.

Långdösen låg en gång med utsikt över den forna havsviken. Foto: Malin Larsson

Två ovanligt stora domarringar ligger på en avsats längre ner i sluttningen. De är också ovanliga genom att de tangerar varandra. Stenar i sluttningen ner mot bäcken tyder på att det kan ha funnits fler domarringar här.

Långdös med utsikt

På ett bergskrön i områdets sydvästra del finns en mycket välbevarad långdös. Den är tjugotre meter lång och består av en kammare med en hög runt om. Dösen byggdes för cirka 5000 år sedan. Den ligger som de flesta Bohuslänska dösar, med utsikt över forntida vatten.

Att tänka på som besökare

Vrångstads fornvårdsområde ligger på privat mark, med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.

Litteraturtips

Mats Hellgren och Leif Johansson: Fornlämningar i Bohuslän. Från mellersta och norra Bohuslän. 2007

Kulturminnesvårdsprogram för Tanums kommun. Tanums kulturnämnd, Tanumshede. 1984

Värdefulla odlingslandskap i Göteborgs och Bohus län: bevarandeprogram för odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden. Länsstyrelsen i Göteborg och Bohus län. Göteborg 1995:21