Västra Tunhem

”…Tunhem låg som ett jordiskt Paradis på södwästra sidan af Hunnebärg…” Så beskrev Carl von Linné Västra Tunhem vid sitt besök 1746. Sköna ekhagar, sällsamma hus och fornlämningar – Linnés beskrivning stämmer väl också idag!
Gravfältet vid Västra Tunhems prästgård var från börja mycket större än idag. Foto: Malin Larsson

Västra Tunhem strax öster om Trollhättan, ligger på en moränplatå precis i skärningen mellan Tunhemsslätten och den tvärbranta platåbergsranden vid Hunneberg. Området är en spännande kulturmiljö som innehåller värdefull bebyggelse, en stor mängd fornlämningar och andra historiska spår. Här finns också stora naturvärden knutna till kulturlandskapet. Området är därför skyddat som naturreservat.

Gravfält från järnåldern

Mellan Västra Tunhems prästgård och hembygdsgården finns flera gravfält med en stor mängd gravar. Närmast prästgården ligger det mest imponerande gravfältet. Det innehåller ett 40-tal gravar av järnålderstyp såsom högar, stensättningar, resta stenar och domarringar. På en av stenarna finns också skålgropar inhuggna. Gravfältet dateras till äldre järnålder cirka 500 f. Kr – 500 e. Kr.

Trots dagens mångfald av fornlämningar, var de en gång mycket fler. Många har odlats bort, framförallt under 1800-talet. Gravfältet vid prästgården har troligen varit mycket större och sträckts sig ner mot Västra Tunhems kyrka, vilken uppfördes på 1100-talet.

 

Västra Tunhem, okänt årtal. Människor har levt och brukat jorden i Västra Tunhem i många generatione

Västra Tunhem, okänt årtal. Människor har levt och brukat jorden i Västra Tunhem i många generationer, troligen ända sedan förhistorisk tid. Foto: Regionmuseum Västra Götaland

Järnålderns gravfält var bygravfält där flera generationer människor från samma by eller gård begravdes. Gravfält och bebyggelse ligger sida vida sida också idag. Troligen har området utnyttjats för jordbruk utan avbrott sedan järnåldern. Ortnamnet Tunhem är också mycket ålderdomligt och förstärker bilden av lång historisk kontinuitet.

Det finns fler spår efter järnålderns jordbrukare inom området. Både norr och söder om vägen som leder upp till Västra Tunhems prästgård finns stora områden med ödelagda vallomgärdade och terassformade åkrar, så kallade fornåkrar eller fossil åkermark.

Spår från kalkbrotten

Längs Hunnebergs rasbrant mellan Nygård och Västra Tunhems prästgård, finns spår efter fler än femtio kalkugnar. Mellan ruinerna ligger slagghögar av bränt skiffer och i berget bakom finns djupa kalkbrott. Det är spår efter en verksamhet som pågick under 200 år och som hade stor betydelse för bygden.

 

 : Kalkbrytningen i Hunneberg startade under andra hälften av 1700-talet. Foto: troligen tidigt 1900-tal, Regionmuseum Västra Götaland  : Kalkbrytningen i Hunneberg startade under andra hälften av 1700-talet. Foto: troligen tidigt 1900-tal, Regionmuseum Västra Götaland

Till vänster: Kalkbrytningen i Hunneberg startade under andra hälften av 1700-talet. Foto: troligen tidigt 1900-tal, Regionmuseum Västra Götaland Till höger: Längs Hunnebergs rasbrant finns spår efter mer än 50 kalkugnar. Foto: Malin Larsson

Under Hunnebergs översta lager av diabas fanns kalk, inuti i ett tjugofem meter tjockt lager av alunskiffer. Kalkbrytningen som startade under 1700-talets andra hälft var knuten till traktens jordbruk. Den brända kalken användes som gödning till åkrarna.

Även den brända alunskiffern kunde användas som jordförbättringsmedel, men utnyttjades främst vid cementtillverkning. Omkring 1840 öppnades en cementfabrik vid Vargön. Grunden lades då till den industriverksamhet som ännu finns kvar.

Under 1800-talet var kalkbrytningen en viktig inkomstkälla för torpare och andra jordlösa. Som mest beräknas 200 personer ha varit sysselsatta. Flera av dessa bodde i så kallade ”kalkbrännartorp” i Floget, en husrad längs berget mellan Nygård och Västra Tunhems kyrka.

Ett riskfullt arbete

Kalkproduktionen skedde under enkla och riskfyllda förhållanden. De primitiva metoderna orsakade många skador och det hände att arbetare miste livet i samband med sprängningar och ras.

Metoderna förändrades mycket lite under de 200 år verksamheten pågick. De föråldrade metoderna blev med tiden allt mer olönsamma och från och med 1910-talet började brotten läggas ner. Den sista bränningen i en ugn skedde 1950.

Att tänka på som besökare

Tunhems gravfält ligger på privat mark, med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.

På sommaren betar nötkreatur på gravfälten. Hundar ska hållas kopplade.

Området är naturreservat vilket innebär att särskilda föreskrifter gäller.

Litteraturtips

Kulturmiljöer i Vänersborgs kommun – en utflyktsguide. Kultur-Turism Vänersborg och Kulturmiljöenheten Länsstyrelsen Västra Götaland.

Sevärdheter i Dalsland och Västergötland. Älvsborgs län. Länsstyrelsen och landstinget i Älvsborgs län, Stiftelsen Älvsborgs länsmuseum.


 Så hittar du hit

Västra Tunhem ligger öster om Trollhättan. Hänvisningsskylt finns från gamla vägen mellan Trollhättan och Vargön. Besöksparkering finns på platsen.

Visa på karta