Trakten kring Varv

Att trakten kring Varv var välbefolkad redan under järnåldern råder det inget tvivel om. Det finns gott om gravar och mindre gravfält från perioden i närheten. I Dimbo söder om Varv ligger Västergötlands största bevarade järnåldersgravfält.
Dimbogravfältet är det största bevarade järnåldersgravfältet i Västergötland. Foto: Henrik Zedig

Mellan Varv och Dimbo har man funnit åtminstone en boplats från järnåldern. Förmodligen finns det fler, som antingen blivit förstörda genom odling och senare tiders bebyggelse, eller som ännu inte hittats. Röjningsrösen och lämningar av åkrar som brukats med årder, plogens föregångare, är andra lämningar från järnålderns människor.

På Varvsberget finns resterna av en fornborg. Fornborgar dateras ofta till mitten av järnåldern, men kan vara både äldre och yngre. I Västsverige ligger de alltid på höjder, gärna med branta stup på åtminstone en sida. Idag kan man ofta se rester av murar, bestående av stenar som fogats samman utan murbruk (kallmurning). En teori kring fornborgarna är att de hade någon form av försvarsfunktion, kanske som tillflyktsort i orostider.

En annan fornlämningstyp som finns i trakten är hålvägar. Hålvägar är gamla färdvägar, där man färdats till fots och till häst. Så småningom har vägarna nötts ner så att de liknar djupa, breda diken. Hålvägar dateras vanligen till järnålder eller medeltid.

Norr om Varv, i Kungslena, hittar man lämningarna av Lena borg, som är känd från det tidiga 1200-talet. Två år före slaget vid Gestilren, 1208, utkämpades ett slag vid Lena.

Fler medeltida kyrkor har funnits i trakten. Både Dimbo och Ottravad söder om Varv hade kunnat stoltsera med stenkyrkor från 1100-talet, om inte dessa hade rivits i början av 1800-talet för att ersättas med en gemensam, större kyrka i Dimbo. Ottravads kyrka var en liten sandstenskyrka, förmodligen liknande Suntaks gamla kyrka sydväst om Varv. Dimbo gamla kyrka var en rundkyrka, alltså en kyrka med rund planlösning istället för den vanligare rektangulära. Tre medeltida rundkyrkor har funnits i Skara stift. Idag finns endast Skörstorps kyrka i Falköpings kommun kvar.