Trakten kring Stora Bystad

Fornlämningarna i trakten är koncentrerade till Gällstad sockens södra delar. Här finns bland annat spår efter järn- och kolframställning som kan sättas i samband med platsnamnet Bruket.
Intill varggropen ligger flera rösen. Foto: Malin Larsson

De flesta av socknens fornlämningar finns i de södra delarna, däribland kring Bystadsjön, intill vilken Stora Bystads varggrop är belägen. Men i fångstgropens direkta närhet finns inga fler lämningar som tyder på jakt eller fångst. Den närmaste fångstgropen som finns registrerad ligger på ett gravfält i Hulared, ca fyra kilometer söder om gropen i Stora Bystad. Runtom Bystadsjön finns däremot många andra typer av fornlämningar från stora delar av vår förhistoria. I direkt anslutning till fångstgropen finns tre rösen och två stensättningar. En knapp kilometer nordost om dessa finns ytterligare ett antal rösen.

Det finns också lämningar från senare tider i närområdet. Strax väster om Getavadån har man hittat ett slaggvarp, där slaggen visar att det inte rör sig om en forntida lågteknisk järnframställning. Platsnamnet Bruket skvallrar också om att man framställt metall på platsen. Runtom i trakten, invid mossar, myrar och sjöar, finns flera tidiga järnframställningsplatser där lågteknisk teknik använts.

Utmed vägen mot Hulared finns flera torplämningar och fossila åkrar, men också kolningsgropar som möjligen kan sättas i samband med metallframställningen vid Bruket. Detta vittnar om att utmarken utnyttjats aktivt och att den skogliga näringen varit viktig.