Trakten kring Vännåkra

Området kring Vännåkra och Örby har varit attraktivt för människor under lång tid. Fornlämningar berättar för oss att här fanns ett betydelsefullt samhälle med en viss status.
Gårdarna ligger uppe på åsen i norr omgivna av åkermark. Foto: Malin Larsson

Landskapet kring Vännåkra och Örby består av en markerad ås i norr med avsatser och branter ner mot Östra Öresjön i söder. Gårdarna ligger uppe på åsen i norr omgivna av åkermark. I en av sluttningarna finns en ekhage med stora ”sparbanksekar”. Även väster och sydväst om Vännåkra finns flera fina lövskogsområden.

I övergången mellan odlingsmarken och betes- och skogsmarkerna ligger ett stort antal fornlämningar förutom domarringsgravfältet; gravgrupper, ensamliggande rösen, stensättningar samt ett område med fornåkrar. I anslutning till åkermark i sydväst finns också en ensam skålgropsförekomst.

Området innehåller fornlämningar från hela den förhistoriska perioden. Det betyder att miljön har varit attraktivt för människor under mycket lång tid.

Rester av en förmodad storhög ligger centralt i området och visar på områdets betydelse under förhistorisk tid. Storhögar anses vara lämningar efter samhällen uppbyggda som hövdingadömen kring lokala stormän och kvinnor.

Örby nuvarande kyrka uppfördes 1839- 1843 på platsen för en äldre medeltida kyrka. Örby kyrkby bestod redan på 1500-talet av fem hemman, vilket tyder på att byn är av hög ålder.