Vännåkra

Söder om Kinna ligger ett spännande gravfält med minst 16 domarringar och tio resta stenar. Gravfältet bestod från början av betydligt fler domarringar. Stenar har forslats bort och använts bland annat till ladugårdsgrunder.
De flesta av domarringarna består av klumpstenar. Östra Öresjön i bakgrunden. Foto: Malin Larsson

Trakten kring Vännåkra Gravfältet är från järnåldern och består idag av cirka 28 fornlämningar. De utgörs av en stensättning, minst 16 domarringar och cirka tio resta stenar. Gravfältet har troligen varit betydligt större än idag och innehöll då fler domarringar. Många fornlämningar förstördes under 1800- talet, då bland annat resta stenar från gravfältet användes som grundstenar till ladugårdsbyggen.

Gravfältets läge uppe på en höjd med utblick över Östra Öresjön är både vackert och strategiskt. Det bör ha varit en effektiv revirmarkering genom att det varit synligt vida omkring.

Läget vid just Östra Öresjön har också betydelse. Vattenvägarna var förr de viktigaste färdvägarna. Sjön har förbindelse med Viskan, som bör ha varit en viktig färdled i äldre tid.

De flesta domarringarna finns i gravfältets västra del. De är fem till tio meter i diameter och bestod ursprungligen av fem, sju och tretton stenar, varav flera saknas. Bara fem domarringar är fortfarande kompletta.

Domarringarna består främst av klumpstenar som är upp till en knapp meter långa och upp till en halv meter höga. Två domarringar, en i söder och en i öster skiljer sig från de övriga genom att de består av resta hällar.

Spridda inom och utanför gravfältet finns dessutom ett antal klumpstenar och resta stenar av samma karaktär som de som ingår i domarringarna. De flesta av de resta stenarna är omkullfallna och djupt nedsjunkna i marken. Troligen har stenarna ingått i numera förstörda anläggningar.

Sydost om gravfältet stupar berget brant ner mot Östra Öresjöns strand. Enligt traditionen har stupet varit platsen för en ättestupa.

Att tänka på som besökare

Gravfältet ligger på privat mark, med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.

Om somrarna betar får på området. Hundar ska hållas kopplade.

Vill du veta mer?

Kulturmiljöprogram Marks kommun. Marks kommun.


 Så hittar du hit

Gravfältet ligger cirka en kilometer söder om Örby kyrka, strax söder om Kinna.

Visa på karta