Trakten kring Vallby

Vallby ligger på Vadboslätten i ett öppet landskap präglat av jordbruket. Den flacka lerslätten bryts av flera låga åsar och höjdryggar. Skogen är sällan långt borta trots det öppna slättlandskapet. Idag produceras framförallt spannmål här, men det finns också en hel del betesdjur.
Betessläpp på Vallby Sörgården. Foto: Lisa Ragnarsson

Bebyggelsen består främst av små och medelstora byar belägna uppe på åsryggar. Vallby har ett typiskt läge på en av de låga höjder som kännetecknar bygden öster om sjön Östen.

Västra hamnbanan kom på 1850-talet att dras rakt igenom Vadsboslätten, vilket hade mycket stor betydelse för områdets utveckling. En industrialisering skedde, främst baserad på livsmedel och trä samt textil (tätorten Tidan) och viss torvströproduktion vid mossar. Även Göta kanals tillkomst i början på 1900-talet var viktig för bygdens utveckling.

Vadsboslätten är ett kärnområde i Västergötland för väl bibehållen jordbruksbebyggelse från 1800- och 1900-talen. Området har ovanligt många välbevarade bondgårdar från tiden kring och efter de stora skiftena. Här finns flera välbevarade stora byar med samlade bymiljöer till exempel Björsäters radby, Karleby och Horn.

Bygden har stark förankring i förhistorien. När det gäller fornlämningsbilden är influenserna från Svealand tydliga. Här finns bland annat storhögar och det är vanligt med järnåldersgravfält i anslutning till bebyggelselägen på åsar.