Vallby Sörgården

Vill du veta mer om livet på en lantgård förr i tiden? Ta med fikakorgen och gör en spännande vandring på Vallby Sörgården norr om Skövde. Vallby Sörgården är en ovanligt väl bevarad 1800-talsgård, full av jordbrukshistoria.
Bostadshuset i fruktblom. Foto: Lisa Ragnarsson

Vallby Sörgården är ett mycket bra exempel på de familjejordbruk som var typiska för Västergötland från sent 1800-tal till långt in på 1960- talet. Hela miljön är intakt och väl bibehållen och ger en tydlig bild av äldre tiders bostadshus och ekonomibyggnader med inredning och utrustning – allt finns kvar och är väl bevarat.

Gårdens byggnader består av bostadshuset från 1820-talet med två flyglar, en undantagsstuga samt en källare och ett fårhus/dass. Söder om byvägen ligger ladugården från 1848; troligen en av de äldsta ladugårdarna i Västergötland. En bit ifrån mangård och ladugård finns en smedja. Exteriörer och interiörer är välbevarade och följer Vadboslättens byggnadstradition.

Man skulle kunna säga att tiden nästan stått stilla på Vallby Sörgården sedan 1950-talet. Det innebär att gården har undgått de stora rationaliseringar som formade om landskapet på många håll under andra hälften av 1900-talet. Istället har det landskap laga skiftet lade grund till på 1800-talet levt kvar med bland annat öppna tegdiken i åkermarken.

Skara tidning 10 november 1959: Oxar har alltid varit det förnämsta dragdjuret på Sörgården. Här körs den 15-åriga oxen av rättaren Karl Johansson. Intill honom Sörgårdens ägare Erik Johansson. (foto Skara tidning 1959, fotograf okänd)

Mycket av det sena 1800- och tidiga 1900-talets brukningsmetoder levde också kvar länge på gården. Fram till 1960 brukades jorden med oxe som dragare. Någon täckdikning förekom aldrig och stenmurar fick ligga kvar.

Den stora mängden fornlämningar från järnåldern ger ytterligare en dimension till områdets historia. Här finns bland annat ett stort gravfält, stensättningar och vid den gamla landsvägen, en runsten. Gravfältet, kallat Jämmerkullen, innehåller ungefär 70 gravar, mest stensättningar och högar.

Att tänka på som besökare

Vallby Sörgården är ett kulturreservat och därför gäller särskilda föreskrifter som anges på reservatsskylten i området.

  • Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.
  • På sommaren betar får och kor i beteshagarna.
  • Hundar ska hållas kopplade.

Vill du veta mer?

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, publikation 2004:36: Gårdar i Västergötland – en bebyggelsehistorisk översikt. Text. Erik Holmström och Marie Odenbring-Widmark


 Så hittar du hit

Vallby ligger i Vadsboslättens södra utkant, utanför Tidan. Länsväg 200 passerar öster om gården. Skyltar till kulturreservatet finns från länsvägen.

Det finns goda parkeringsmöjligheter vid gården (även för buss).

Visa på karta