Trakten kring Valeberg och Larv

Ett tecken på att trakten kring Valeberg var relativt tättbefolkad under järnåldern är de många järnåldersgravar som finns i trakten. Även uppgifter om försvunna och förstörda gravar finns. Det rör sig om stensättningar, högar, resta stenar och en och annan domarring. I närbelägna Larv finns flera gravfält och stora högar, däribland Larva bäsing.
Storhögen i Larv, kallad Larva bäsing. Foto Marita Larsson

Drygt tre kilometer söder om Valeberg ligger Finnestorp, där en stor offermosse fanns under järnåldern. De första fynden gjordes redan i början av 1900-talet, och offerplatsen förmodades då ha en ganska begränsad utbredning. Även om fler fynd gjordes i mitten av 1900-talet, ansågs Finnestorp fortfarande vara liten jämfört med de stora offermossarna i Danmark. Senare års arkeologiska undersökningar tyder dock på att området är mycket större än man hittills trott.

Offermossen användes ca 200-600 e. Kr., alltså under senare delen av romersk järnålder och under folkvandringstid. Framför allt verkar man ha offrat efter stora krigssegrar – fynd av hästben och hästutrustning, svärd, spjutspetsar och andra vapen tyder på det. Man tror också att mossen kan ha använts för fruktbarhetsoffer.

Även fornåkrar och röjningsrösen finns det gott om i trakten, liksom hålvägar. En del av dessa kan mycket väl vara samtida med gravarna vid Valeberg Ryd.

I Edsvära nordväst om Valeberg har man gjort flera fynd som daterats till järnåldern, som keramik, glaspärlor och sländtrissor. En boplats daterad till perioden har också undersökts här.