Valeberg Ryd

Vid Valeberg Ryd ligger ett stort gravfält från järnåldern. I skuggan av storhögen Stadskullen breder högar, stensättningar och domarringar ut sig.
Den tre meter höga storhögen kallas Stadskullen. Foto: Andrea Grave-Müller

På Valeberg Ryds gravfält finns sammanlagt 45 olika gravar – sju högar, 18 runda stensättningar, en kvadratisk stensättning, tre stycken treuddar, elva domarringar eller rester av domarringar samt fem resta stenar.

Många olika gravtyper

De flesta högarna är ganska små, men i gravfältets mitt finns en storhög som är tre meter hög och 24 meter i diameter. Högen kallas för Stadskullen. Stadskullen är helt urgröpt. Det kan finnas flera orsaker till det. Den kan ha blivit plundrad för länge sedan, det kan röra sig om en inre konstruktion som har rasat, eller så konstruerades högen så från början. Stadskullen är inte arkeologiskt undersökt.

Den största av de runda stensättningarna är 18 meter i diameter, medan de andra är betydligt mindre. Den kvadratiska stensättningen ligger i gravfältets sydöstra del. Den har en kantkedja av större stenar och stenar som markerar de fyra hörnen.

Den största och tydligaste av treuddarna kan man hitta med hjälp av de resta stenar som står i dess norra och sydöstliga spets. Förmodligen har det funnits en rest sten även vid den sydvästliga spetsen, men denna är nu försvunnen.

 

Gravfältet innehåller inte mindre än elva domarringar. Foto: Claes Ström

Domarringar och fornåkrar

Några av domarringarna är mycket stora och tydliga, en del med klumpstenar och andra med resta stenar. Den största av dem består av stenblock av imponerande storlek.

Gravfältet ligger mer eller mindre på ett område med fornåkrar. Vid Valeberg Ryd kan man se två konkava odlingsytor som är mellan 40 och 50 meter långa och 20-25 meter breda. De begränsas av vallar. Den här typen av åkrar förknippas med järnåldern. De kallas celtic fields och är ovanliga i Västergötland.

Då den största av domarringarna och ett par av de resta stenarna ger intryck av att vara placerade på en av vallarna kan man misstänka att åkrarna är äldre än åtminstone delar av gravfältet.

I nordöstra delen av området är gravfältet delvis förstört av sentida odling. Här finns några röjningsrösen av uppkastad sten.

Att tänka på som besökare

Valeberg Ryd ligger på privat mark, med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.

Om somrarna betar får på området. Hundar ska hållas kopplade.


 Så hittar du hit

Valeberg Ryd ligger i Vara kommun, ca 5,5 km öster om Larv.

Området är skyltat, och gratis parkering finns vid telestationen vid vägen.

Visa på karta