Trakten kring Tydjebyn

Under järnåldern bodde tydjeborna förmodligen i ensamliggande gårdar. Hus och åkrar låg i dalgångarnas kanter. Troligen låg det flera gårdar i närheten av gravfältet. Ett par sådana lägen tror man sig ha lokaliserat.
En av gravhögarna på Tydjebyns gravfält.

Strax väster om gravfältet finns tydliga boplatsindikationer som förmodligen kan knytas till gravfältet. Här har man påträffat kulturlager med skärvsten, flintavslag, lerklining med mera.

Förutom Tydjegravfältet finns flera ensamliggande gravar av järnålderstyp i den närmaste omgivningen. Även ett mindre gravfält ligger strax nordöst om Tydje 1. Gravar och hällristningar från bronsåldern finns också i den närmaste omgivningen. Även stenkammargravar från stenåldern i form av hällkistor finns i området. Strax väster om gravfältet har man också påträffat ca 7000 år gamla stenyxor.

Tvåhundra meter nordost om gravfältet ligger Tydje kyrkogård. Här låg också kyrkan fram till år 1848, då den revs, och socknen inlemmades i Tösse socken. Kyrkogården används dock fortfarande. Tydje socken är nämnd i skriftliga källor första gången år 1391. Även en hälsokälla, Älekällan eller Helgkällan, finns invid gravfältet. Den besöktes förr av allmänheten och dess vatten anses ha befunnits tjänlig mot bland annat gikt, skrofulösa sjukdomar och magsyra.

 

Att tänka på som besökare

Tydjebyns gravfält ligger på privat mark, med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.