Trakten kring Tun

Tun ligger på en höjd som omges av uppodlad slätt, ungefär tre mil väster om Lidköping. Tuns historia är både lång och mångfacetterad. Nu och då vävs samman, kulturhistoriska spår från olika tider ligger sida vid sida.
Bild dopfunt: Foto: Lennart Karlsson, SHM

På en höjdrygg som omges av uppodlat slättland ligger Tuns kyrka och kyrkby. Områdets många fornlämningar från olika tider berättar för oss om Tuns långa historia och centrala plats i bygden.

Ursprungligen var fornlämningarna ännu fler. Vid Tuns by kan det ha funnits så många som fem gravfält. På 1700-talet började den uppodling av slätten som ledde fram till dagens fullåkerslandskap. Många fornlämningar odlades bort och försvann.

Säte för stormän under järn- och bronsålder

De stora gravarna från brons- och järnåldern visar på Tuns betydelse i bygden. Platsen bör ha varit säte för stormän både under brons- och järnåldern. Även medeltidskyrkan placerades här.

Den stora gravhögen från yngre järnåldern ligger intill kyrkan. En placering som inte alls är ovanlig. Asatrons heliga platser behöll sin kraft in i kristen tid och styrde var medeltidskyrkorna uppfördes. Kyrkan från 1100- och 1200-talen ersattes 1846 av den nuvarande kyrkan.

Vid kyrkplatsen finns lämningar av en vallgrav och spår av flera vallar. Det finns en uppgift från 1600-talet att medeltidskyrkan har föregåtts av en befästning.

En stor radby i två delar

Även själva byn har förhistoriskt ursprung. Den består av två delar, Nord- och Sörbyn. Den stora radbyn enskiftades 1806 och i Sörbyn blev endast Rättaregården och det före detta säteriet Gamlegården kvar på den gamla bytomten.

De flesta fornlämningarna finns vid Sörbyn. Här ligger ett litet gravfält som en gång varit mycket större än nu. Kring det stora gravröset finns ett tiotal husgrunder från Sörbyn samt Korskällan (eller Kuskällan) – av tradition utpekad som en gammal offerkälla. Här ligger också resterna av vad som kan ha varit den medeltida borgen/stormansgården Tun,
sätesgård för släkten Posse.

Gamla Nordbyn är sedan skiftet kärnan i kyrkbyn. Här finns en välbevarad bebyggelsemiljö med kyrka, prästgård och en rad av gårdar. Här finns också Silvii stiftelse med skolbyggnader från 1700- och 1800- talet, idag skyddade som byggnadsminne.