Tuns stormansgravar

Historien om Tun går ända tillbaks till bronsåldern. Tun var en av huvudorterna vid Vänern redan under förhistorisk tid. Här reser sig bland annat den mäktiga Stenkullen, ett av Sveriges största bronsåldersrösen.
Stenkullen är ett av Sveriges största rösen. Foto: Malin Larsson

Stenkullen - det stora röset

Ett av Sveriges största bronsåldersrösen kallat Stenkullen, ligger på en höjdrygg vid Tun. Det mäter imponerande 60 meter i diameter och är sju meter högt. Runt röset finns ett brätte, troligen 10-15 meter brett. Det mäktiga röset har väckt uppmärksamhet i alla tider. Det lockade tidigt till sig skattletare, som har orsakat en del förstörelse. Under 1800- talet användes det som stentäkt.

Stenkullen är inte undersökt. Men storrösen som dessa brukar innehålla en hällkista med den döde och gravgåvor. Gravarna har ofta använts för flera begravningar som en slags familjegravar.

Bronsålderns stora gravrösen tyder på att det funnits en social uppdelning med en rik överklass. Graven har förmodligen byggts för en högättad person. Ofta vittnar även de föremål som lagts i gravarna om rikedom. De kan bestå av både brons- och guldföremål.

Röset visar att Tuns långa historia går tillbaks ända till bronsåldern. Boplatslämningar i närheten av röset kan eventuellt vara från de människor som levde här under bronsåldern, men det kan också härröra från järnåldern.

Tvillinghögarna vid kyrkan

Den stors gravhögen ligger alldeles intill kyrkogården. Foto: Malin Larsson

Vid Tuns kyrka, några hundra meter norr om det stora röset, ligger ytterligare en imponerande 30 meter bred och fem meter hög gravhög, troligen från yngre järnåldern. Den kan från början ingått i ett gravfält. Genom teckningar från 1600-talet vet vi att det fanns ytterligare en stor vikingatida gravhög i Tun. Den låg på kyrkogården och var drygt 80 meter i diameter. På högen fanns då ett klocktorn. När kyrkogården en gång gjordes om togs klocktornet och gravhögen bort. Storhögarna tyder på att platsen varit ett säte för stormän/kvinnor också under järnåldern.

 

Att tänka på som besökare

Det finns boende runt omkring vårdobjektet. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner. Hundar ska hållas kopplade.

Vill du veta mer?

Örjan Hill och Jan Töve: De gamle och skogen. Sveaskog 2006


 Så hittar du hit

Tun ligger cirka tre mil väster om Lidköping. Skyltning finns.

Det finns två parkeringsplatser inom området. Möjlighet till parkering med buss finns vid kyrkan. Övernattning är inte tillåten.

Visa på karta