Trakten kring Tossene

Området kring Tossene är en både rik och mångfacetterad förhistorisk miljö. Tyngdpunkten ligger på lämningar från bronsåldern men här finns spår från alla förhistoriska perioder.
Tossene kyrka uppfördes 1859.

Tossene kyrka uppfördes 1859. Sten från den gamla medeltida kyrkan användes till stenmuren. Foto: Malin Larsson

Tossene har varit ett centrum i bygden och en kultplats från forntiden och in i vår tid. Det visar bland annat områdets många fornlämningar.

Tossene är en av länets fornlämningstätaste socknar med cirka sjuttio registrerade fornlämningar. Här finns fornlämningar från alla förhistoriska perioder, men tonvikten ligger på lämningar från bronsålder. Fornlämningarna består främst av en stor mängd skålgropar och figurristningar, dessutom finns fyra gravfält, rösen, stensättningar och boplatser. Hällristningarna ligger i anslutning till jordbruksmarken med flera stora och tydliga ristningar sydost om Tossene kyrka.

Två stora gravfält ligger på byarna Tossene och Vallas marker, vilket tyder på att byarna har förhistoriskt ursprung. Även byarnas namn är mycket gamla med rötter i järnåldern. Gårdarna låg i äldre tid samlade i byar, men de splittrades i samband med skiften på 1700- och 1800-talet. Tossene kyrka från 1859 har haft en medeltida föregångare.

Tossene kyrka byggdes 1859 och ersatte då en kyrka från medeltiden som låg sydväst om bergshöjden. Stenar som den gamla kyrkan var uppförd av återanvändes bland annat i den stenmur som omgärdar den nya kyrkan.