Trakten kring Torp

Fornlämningarna på Torp tyder på att människor levt här under hela järnåldern. Grusåsen med lättbrukad odlingsjord var en bra plats för järnålderns människor att slå sig ner.
Flygbild över Torps gård. Örekilsälven flyter strax intill. Foto: Jan Norrman, RAÄ

Gravfältet vid Torp har troligen använts under hela järnåldern. Nedanför gravfältet i öster finns Kärnsjön och Örekilsälven som troligen varit delar i en längre kommunikationsled.

Det är inte bara järnålderns lämningar som väcker intresse vid Torp. Strax nordost om gravfälten ligger herrgården Torp. Gården har en spännande och händelserik historia, som också lämnat spår efter sig i landskapet.

Herrgården ligger väl placerad på en höjd ovanför vattendragen och med en vid utsikt över Kärnsjön. Strax nedanför Torp övergår Kärnsjön i Örekilsälven. Älven passerar här genom en trång dalgång mellan höga klippväggar. Landskapet är dramatiskt och mycket vackert. Här finns också stora naturvärden.

Gården Torps historia går att följa tillbaks till medeltiden då Dragsmarks kloster var ägare. Vid slutet av 1600-talet övergick ägandet till ett företag som startade en sågbruksindustri utmed vattenfallen vid Örekilsälven. Längs älven finns rester av sågar från 1600-talet till 1900-talets början.

Torp och granngården Bråland användes under kriget 1808-09 som fältlasarett. Kvar från den tiden finns gravplatser för enligt uppgift 450 soldater som dog här.

1984 styckades herrgårdsbyggnaden från 1860-talet av och såldes till en privat ägare. Foto: Malin La

1984 styckades herrgårdsbyggnaden från 1860-talet av och såldes till en privat ägare. Foto: Malin Larsson