Trakten kring Timmele

Hålvägarna och gravfältet i Timmele är en del av en gammal kulturbygd i Ätradalen. De är spår från järnåldern och medeltiden, en period när mycket hann hända i området. Det som var mest omvälvande i ett längre perspektiv var att riket Sverige växte fram från järnålderns hövdingadömen och att religionen förändrades.
Ätradalen är mycket gammal kulturbygd. Foto: Malin Larsson

Trakten kring Ätradalen och Åsunden har varit bebodd mycket länge. I Marbäck söder om Ulricehamn hittades 1994 skelettet efter en man som levde i området redan för nästan 10 000 år sedan, på jägarstenåldern.

Lämningar från järnåldern är det ganska gott om i trakten, främst i form av gravhögar och stensättningar som ligger enskilt eller på gravfält. Förmodligen låg dåtidens boplatser nära gravfälten. De har dock inte lämnat lika tydliga spår efter sig, utan ligger dolda eller har förstörts av senare tiders odling och bebyggelse.

I Knape strax utanför Timmele hittade man i samband med en arkeologisk undersökning på 1970-talet flera gravar och resterna av en boplats. Där har människor bott och verkat under såväl stenålder och bronsålder som vikingatid.

Fornåkrar avdelade med stensträngar och områden med röjningsrösen finns också runt om i trakten och är rester av forna tiders åkerbruk. Ett stort område med röjningsrösen ligger mellan Timmele och Dalum.

Fler hålvägar finns också i och kring Timmele. Bland annat finns ett sammanhängande system med kortare hålvägar i Källeberg strax söder om Timmele tätort.

Trakten mellan Lena i Timmele och Dalum ett stycke norrut har av vissa blivit utpekad som platsen för slaget vid Gestilren 1210.