Järnålder

Järnåldern delas in i äldre och yngre järnålder. Den äldre järnåldern delas i sin tur in i förromersk järnålder (ca 500 f. Kr.-Kristi födelse), romersk järnålder (Kristi födelse-ca 400 e. Kr.) och folkvandringstid (ca 400-550 e. Kr.). Den yngre järnåldern består av vendeltid (ca 550-800 e. Kr.) och vikingatid (ca 800-1050 e. Kr.).

Samhället förändras med järnet

I och med att järnteknologin växte fram i Sydeuropa och Mindre Asien, förändrades också samhället. Orter som varit viktiga för handeln med koppar och tenn under bronsåldern, ersattes av andra platser när nya handelsvaror ökade i betydelse. I Europa växte nya maktcentra fram – etruskerna på italiska halvön, de keltiska kulturgrupperna i Centraleuropa och så småningom Romarriket.

Under järnåldern var långhus den vanligaste hustypen, ofta med två parallella rader av bärande stolpar invändigt, så kallade treskeppiga långhus. Under folkvandringstiden kunde de här husen vara mycket långa, uppemot 30 meter. Troligen hade de någon form av rumsindelning. Husen låg ensamma eller några stycken ihop.

Järnåldersgård där gårdsgravfältet skymtar i bakgrunden. Illustration: Annica Ottander

Järnålderns jordbruk

Man odlade framför allt korn, men även till exempel havre, råg, olika vetesorter, ärter och bönor och spånadsväxter som lin och hampa. Husdjuren var sedan gammalt kor, får och getter, grisar, häst och hund, men under järnåldern började tre nykomlingar dyka upp på gårdarna: tamkatt, höns och gäss.

Centrum för handel och kultur

De tidigaste städerna i Norden växte fram under yngre järnåldern, till exempel Birka i Mälaren och Ribe på Jylland. I det som nu är Västra Götalands län fanns inga städer förrän på medeltiden. Däremot fanns viktiga centralområden, kulturella och ekonomiska knutpunkter. Sådana platser fanns bl a i trakten av Gudhem norr om Falköping, Saleby i södra delen av Lidköpings kommun, Varnhem öster om Skara och Vittene söder om Hunneberg. I Vittene har bland annat en stor guldskatt från järnåldern hittats.

Smycken och mynt som hittats i Stora Ryk i Dalsland. Foto: Statens historiska museum

Från vikingatiden hittar man ibland undangömda silverskatter med bland annat smycken och mynt. Mynten kan ibland vara långväga - arabiska mynt är inte ovanligt. Den här skatten hittades i Stora Ryk i Dalsland. Foto: Statens historiska museum.