Indelningen i tidsperioder

De tidigaste perioderna - stenåldern, bronsåldern och järnåldern - kallas förhistorisk tid eller forntid för att vi främst känner dem genom arkeologiskt källmaterial. Indelningen grundas på det material redskapen tillverkades i under de olika perioderna.

Förhistorien omfattar tiden fram till den historiska tiden. Medeltiden är den första tidsperiod som kan kallas för en historisk period. Det betyder att det finns inhemska skriftliga källor som beskriver den. I Sverige sträcker sig forntiden från människornas invandring till kristendomens införande på 1000-talet.

Från medeltiden finns både skriftliga och arkeologiska källor. Ofta berättar skrifter från medeltiden en annan historia än de arkeologiska lämningarna. I de arkeologiska källorna syns till exempel de vanliga människorna på ett annat sätt.

Torps gravfält, Munkedal. Foto: Malin Larsson