Suntaks gamla kyrka

Den lilla ödekyrkan i Suntak har anor från 1100-talet och användes som sockenkyrka ända fram till 1902. Kyrkan representerar en typ av kyrkor som en gång var mycket vanliga i Västergötland: den romanska stenkyrkan.
Suntaks gamla kyrka räddades undan 1800-talets rivningsvåg. Foto: Henrik Zedig

Suntaks kyrka är byggd i början av 1100-talet och ersatte då troligen en träkyrka från 1000-talet. Kyrkan uppfördes enligt den romanska kyrkoplanen. Koret, med sitt spetsbågade fönster i gotisk stil, är förmodligen från 1200-talet.

På 1400-talet målades korets väggar och valv, sannolikt av samme målare, mäster Amund, som låg bakom målningarna i numera nedbrunna Södra Råda kyrka på gränsen mellan Västergötland och Värmland.

Bänkar och läktare tillkom under 1700-talet, samt en predikstol, och nytt innertak. Ett vapenhus av trä ersatte ett tidigare vapenhus, vars ålder man inte känner till. Kyrkan vitlimmades invändigt 1767, men bara ett par år senare gjordes nya målningar av Anders Wetterlind, en konstnär från trakten.

En ny kyrka byggs

I slutet av 1800-talet hade den gamla kyrkan blivit för trång och omodern. Man började därför diskutera om det inte var dags att bygga ut den. Kullen kyrkan står på var dock för liten för att man skulle få plats med en utbyggnad. Istället beslutades att det skulle byggas en ny kyrka - Suntaks nya kyrka. Denna står några hundra meter från den gamla och invigdes 1902. Det var nära att den gamla kyrkan revs, men lämnades till slut orörd.

1918 genomfördes en större reparation av den gamla kyrkan. Bland annat sattes en ny predikstol in. Kyrkan nyinvigdes och kom därefter att användas för sommargudstjänster. Den sista begravningen på kyrkogården gjordes 1928.

Restaureringsarbetet fortsätter

1948 tog Vitterhetsakademin, senare Riksantikvarieämbetet, över Suntaks gamla kyrka. Kyrkan restaurerades på nytt. En grundförstärkning gjordes och de medeltida målningarna togs fram. Vissa av 1700-talsmålningarna målades över eller togs bort, medan andra lämnades kvar.

På 1960-talet renoverades kyrkan utvändigt. Förutom att skador i västgaveln åtgärdades, byttes takteglet ut mot träspån.

En omputsning av kyrkan har flera gånger diskuterats. Man vet att kyrkan var vitputsad, om inte från början, så åtminstone tidigt i sin historia. Att genomföra renoveringar som återställer kyrkan till det skick den hade vid en viss tidpunkt innebär dock att man måste förstöra eller dölja sådant som tillkommit vid andra tidpunkter. Idag har man valt att istället bevara kyrkan som den är, med spår från de nästan åtta sekler under vilka den har använts.

Att tänka på som besökare

Suntaks gamla kyrka ligger på privat mark. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.

Vill du veta mer?

Claes Theliander: Det medeltida Västergötland

Fredric Bedoire & Anders Friberg (red.): Västgötakyrkor – 400 år av restaurering

Markus Dahlberg (red.): Västergötland - landskapets kyrkor

Barbro Westrin: Suntaks gamla kyrka


 Så hittar du hit

Suntaks gamla kyrka ligger i Suntak, ca 300 m nordväst om Suntaks nya kyrka. Skyltar och parkering finns.

Visa på karta