Trakten kring Stora rör

Området kring Stora rör har varit attraktivt för människor under mycket lång tid. Miljön innehåller ett stort antal fornlämningar från hela den förhistoriska perioden.
Viskan var en viktig farled i äldre tid. Foto: Malin Larsson

Stora rör ligger i ett kuperat höglandsområde, genombrutet av dalgångar, i anslutning till Viskans vattensystem. I äldre tid fanns vidsträckta slåttermarker längs Viskan och åkermarken låg i högre, torrare lägen. Bebyggelsen var knuten till bergsidorna, ofta tätt intill bergskanten mellan inägor och utmark.

Området har varit attraktivt för människor under mycket lång tid. Området innehåller fornlämningar från hela den förhistoriska perioden. I övergången mellan odlingsmarken och betes- och skogsmarkerna ligger ett stort antal fornlämningar, bland annat gravfält, gravgrupper, ensamliggande rösen, stensättningar, skålgropar samt fossil åkermark.

Medeltida borglämningar finns strategiskt belägna längs dalgången, till exempel Kinnaborg och Öresten.

Örby nuvarande kyrka uppfördes 1839-1843 på platsen för en äldre medeltida kyrka. Örby kyrkby bestod redan på 1500-talet av fem hemman, vilket tyder på att byn är av hög ålder.