Stenhusbackens gravfält

Välkommen till Stenhusbacken, Kållands största gravfält med omkring 100 gravar. Åsen har använts som begravningsplats i minst 3000 år - en svindlande lång tid!
Gravfältet ligger på en stor höjdrygg i ett åkerlandskap. Foto: Malin Larsson

På en stor höjdrygg på Kålland norr om Lidköping, ligger ett gravfält som kallas Stenhusbacken. Med sina omkring hundra gravar är det Lidköpingsbygdens största gravfält. Åsen har använts som begravningsplats under mycket lång tid, från yngre stenålder och fram till yngre järnålder, det vill säga under åtminstone 3000 år. Fornlämningarna visar att området var ett centrum i bygden under förhistorisk tid.

Den äldsta graven är en hällkista från yngre stenålder. Gravarna från brons- och järnåldern omfattar sexton högar, sjuttio runda stensättningar, en rektangulär stensättning, en treudd, en kvadratisk stenkrets, tre domarringar och sju resta stenar. Här finns också odlingsspår som terrasseringar och fossil åkermark.

Ett spektakulärt fynd

Inte långt från Stenhusbacken gjordes 1985 ett mycket uppmärksammat fynd, som också visar platsens betydelse under förhistorisk tid. Vid höstplöjningen i en före detta mosse på Fröslunda Sunnersberg fann man sexton bronssköldar från senare delen av bronsåldern. Bara en liknande sköld har hittats i Sverige tidigare och fyndet väckte uppmärksamhet långt utanför landets gränser. Troligen rör det sig om ceremonisköldar som offrats i mossen under rituella former. Sköldarna finns att se på Västergötlands museum i Skara.

Att tänka på som besökare

Stenhusbacken ligger på privat mark, med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.


 Så hittar du hit

Stenhusbacken ligger på Kålland norr om Lidköping. Vägbeskrivning: kör norrut från Lidköping, efter ungefär åtta kilometer, ta vägen mot Läckö och sedan vänster vid skylt Fröslunda.

Parkeringsplats finns.

Visa på karta