Skändla

Mitt på Hisingen i Göteborg sticker Skändlaberget upp som en ö i det omgivande odlingslandskapet. Under lång tid var berget också en ö i ett forntida hav. Ett stort antal fornlämningar från olika tider visar att berget har utnyttjats av människor under tusentals år.


På toppen av Skändlaberget ligger två stora bronsåldersrösen. Det största röset utnyttjades som gränsmärke i riksgänsen mellan Norge och Sverige fram till 1658. Foto: Malin Larsson

Skändlaberget ligger i ett av Bohusläns mest fornlämningsrika områden. På berget finns ett stort antal fornlämningar från alla förhistoriska perioder, äldre och yngre stenålder, bronsålder och järnålder. På den högsta toppen ligger två stora bronsåldersrösen.

Boplatser vid stränderna

Vid den forntida Skändla-öns stränder finns flera stenåldersboplatser både på södra och östra sidan. På berget finns också en hällkista från yngre stenålder, ett par stensättningar från bronsåldern, ett par gravhögar och två gravfält från järnåldern. Fynd intill det ena gravfältet antyder att det varit platsen för en järnåldersby. Mitt på berget ligger en välbevarad fornborg från vikingatiden.


Ett av de två gravfälten vid Skändlaberget. Det innehåller ett fyrtiotal gravar från vikingatiden. Foto: Malin Larsson

Skändla by

Det är inte bara Skändlas forntid som är kulturhistorisk intressant. Skändla by har troligen ursprung i tidig medeltid. När Tuve övertogs av Sverige på 1200-talet utgjorde Skändlaberget en del av riksgränsen mot norr. Gränsen gick då tvärs över berget och fram till 1658 utnyttjades det största bronsåldersröset som gränsmarkering mellan Norge och Sverige. Skändla by undgick splittring i samband med laga skifte på 1800-talet och gårdarna ligger fortfarande samlade på en bytomt nedanför berget. Skändla Sörgård är mycket välbevarad med tätt kringbyggd gårdsplan.

Strax öster om byn ligger Skändla skalgrusbank. Den kalkrika jordmånen har gett upphov till en sällsynt flora.

Att tänka på som besökare

Skändlaberget ligger på privat mark, med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.

Hundar ska hållas kopplade.

Litteraturtips

Föreningen för Kulturmark i Göteborg. Huvudredaktör: Stina Andersson. Blommande kulturmarker, med 14 utflyktsmål i Göteborgstrakten.

Göteborgs Stadsmuseum. Redaktörer: Stina Andersson och Ulf Ragnesten. Fångstfolk och bönder. Om forntiden i Göteborg.


 Så hittar du hit

Skändla ligger söder om Säve på Hisingen i Göteborg.  

Från Göteborg med bil: kör Tuvevägen norrut från Vågmästareplatsen, sväng vänster mot Tuve kyrka i rondellen, kör Tuveliden upp till Tuve kyrkväg, sväng höger förbi Holmvägen till Skändla by. Vid busshållplatsen Skändla Sörgård kör till vänster på Skändlavägen och genast åter vänster på Skändla Sörgårdsväg. Kör mellan några gårdar till parkeringsplatsen strax väster om Skändla by.

Med buss: Tag buss 37 från Hjalmar Brantingsplatsen till hållplatsen Skändla Södra vid Tuve Kyrkväg. Gå in på Skändlavägen vid museigården.

Visa på karta