Trakten kring Pilane

Järnåldersgravfält kan ses på många platser runt om i landet. De är lämningar efter ett bondesamhälle, där människor odlade och födde upp djur och där järnet som material till redskap var introducerat.
Gravfältet om vintern. Foto: Claes Ström

Järnålderns Tjörnbor bodde förmodligen inte i byar, utan i ensamgårdar. Både hus och åkrar låg i kanten av dalgångarna på den lättodlade moränjorden. Vanligtvis låg järnålderns bebyggelse nära gravfälten. Man kan anta att det låg flera gårdar nära Pilane-gravfältet, med tanke på gravfältets storlek.

Förutom Pilane-gravfältet finns flera ensamliggande gravar av järnålderstyp runt om på ön. Ett annat större gravfält finns i Svanvik.

Fornborgarna på Tjörn

På Tjörn finns också flera fornborgar. En ligger på Laberget, bara drygt två kilometer från Pilane-gravfältet. En annan ligger på Borgeberget nära Kållekärr.

Fornborgar dateras ofta till mitten av järnåldern, men kan vara både äldre och yngre. I Västsverige ligger de alltid på höjder, gärna med branta stup på åtminstone en sida. Idag kan man ofta se rester av murar, bestående av stenar som fogats samman utan murbruk (kallmurning).

Exakt vad fornborgarna var för typ av anläggningar vet man inte riktigt. En vanlig teori är att de hade någon form av försvarsfunktion, kanske som tillflyktsort i orostider. Andra teorier är att de fungerade som handelsplatser, kultplatser, boskapsfållor eller vårdkasar. Kanske hade de olika funktioner under olika perioder.