Trakten kring Öresten och Örby

Örestens historia börjar på 1360-talet och slutar 1521. Borgen låg i en gränstrakt och var ömsom dansk, ömsom svensk. Platsen bär många minnen från oroliga tider, men i borgens skugga levde vanligt folk som förmodligen brydde sig mindre om vem som för tillfället var Örestens herre.

Strax intill Öresten ligger Berghem, en av få svenska bymiljöer från medeltiden som blivit arkeologiskt undersökt. Undersökningarna visade bland annat att man i byn bytte odlingssystem i början av 1200-talet, något som kan ha samband med etableringen av en huvudgård. En befästningsanläggning i trä från 1200-talet kan ha samband med gården, och kan möjligen ses som Örestens föregångare.

Bland kyrkorna i trakten har bland annat Berghem rötter i senmedeltiden. Även Kinna kyrka hade troligen en medeltida föregångare, liksom Örby.

Gamla färdleder

På andra sidan Östra Öresjön finns hålvägar bevarade. Hålvägar är gamla färdvägar som genom slitage, väder och vind sänkts i marken, så att de liknar djupa diken. De brukar dateras till yngre järnålder och medeltid.

Foto: Henrik Zedig

Med sitt läge vid Viskans dalgång, på dåtidens gräns mellan Sverige och Danmark, kan man tänka sig att bygden runt Öresten hade livliga handelskontakter både inåt landet och ut mot kusten. Man kan ha haft kontakt med städer som Varberg, som har anor från vikingatiden, och Kungsbacka, med belägg från 1400-talet.