Odins flisor

Välkommen till en vandring genom årtusendena i Jällby söder om Herrljunga. I det vackra odlingslandskapet längs Kvinnestadsåsen finns rika spår efter människor som levt och brukat jorden från stenålder och fram till idag.
Odins flisor” består av tre resta stenar som alla står i samma hög. Foto: Malin Larsson

På Kvinnestadsåsen finns en mängd fornlämningar av olika slag, bland annat många gravar från brons- och järnålder.

Det rör sig om högar, stensättningar, rösen, resta stenar och domarringar. Av områdets fem gravfält är Odins flisor det mest kända. Gravfältet består av 15 fornlämningar, tio högar och fem resta stenar. Högarna är upp till elva meter i diameter. ”Flisorna” utgörs av tre resta stenar som står tätt intill varandra i en och samma hög.

Traditioner kring Oden

Oden är den äldste, störste och visaste av asagudarna i den nordiska mytologin. Han är också krigsgud, de dödas gud och skaldekonstens gud. Han sägs vara runornas skapare.

I folktron levde Oden kvar under lång tid vid sidan om kristendomen. I delar av Småland fanns till exempel tron på Oden kvar fram till i början på 1600-talet under namnet ”den andre.”

På en bronshjälm från vendeltid (år 550-800) avbildas troligen Oden på hästen Sleipner samt hans budbärare och spejare korparna Hugin och Mumin. Hugin och Mumin betyder ”tanken” och ”minnet”. Funnen i Vendel i närheten av Gamla Uppsala.


Illustration ur Oscar Montelius ”Om lifvet i Sverige under hednatiden,”Stockholm 1905.

Att tänka på som besökare

Den markerade stigen ligger på privat mark, med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.

På sommaren betar nötkreatur och hästar inom området. Hundar ska hållas kopplade.


 Så hittar du hit

Jällby ligger söder om Herrljunga. Möjlighet till parkering finns vid missionshuset mittemot hembygdsgården.

Visa på karta