Trakten kring Ödeborg

Järnåldersgravfält kan ses på många platser runt om i landet. De är lämningar efter ett bondesamhälle, där människor odlade, födde upp djur och där järnet var introducerat.
Det är lätt att tänka sig att järnålderssamhället var primitivt, men handelskontakterna med övriga Europa var livliga, och influenserna utifrån många.
Utsikt mot Borråsberget, där resterna av en fornborg finns. Foto: Andrea Grave-Müller

Ödeborg ligger i Valbodalen, ett av Dalslands tidiga centralområden (de andra var trakten kring Ed och sjön Lilla Le, samt området runt Dalbergsån på Dalboslätten). Fornlämningarna ligger samlade i dalgången – än idag finns vägar och bebyggelse i samma områden.

Dalslands största gravfält

I närheten av Fornsalskullen finns flera gravfält och gravar från järnåldern. Ett sådant gravfält är Ättehögskullen i Håvesten någon kilometer norrut. Dalslands största gravfält ligger i Vrine, knappt två kilometer nordväst om Fornsalskullen.

Det som kallas romersk järnålder har fått sitt namn eftersom Romarriket vid denna tid dominerade i Europa, och föremål därifrån letat sig även upp till våra trakter. I Dalsland är det ont om sådana föremål, men en kvinnostatyett i täljsten, upphittad vid sjön Långhalmen öster om Ödeborg, kan vara gjord efter romersk förebild. Även en guldbrakteat, ett sorts medaljliknande hängsmycke, upphittat i Berg i Ödeborgs socken, visar på kontakt med Romarriket. Guldbrakteater hör hemma i folkvandringstid, omkring 400-550 e. Kr.

Den gåtfulla fornborgen

Öster om Ödeborg ligger Borråsbergets fornborg. Fornborgen har sannolikt givit orten Ödeborg dess namn. Fornborgar dateras ofta till mitten eller slutet av järnåldern. Än idag är murrester ofta synliga. Deras ofta otillgängliga lägen på bergskrön gör att man tror att de byggdes som någon form av försvarsanläggning. Andra förslag på användning är till exempel handels- eller samlingsplatser, kultplatser, boskapsfållor och platser för vårdkasar. Ytterligare en fornborg ligger två och en halv kilometer åt nordost. Totalt känner man till fjorton fornborgar i Dalsland.

Silverskatten vid Stora Ryk

Nordväst om Ödeborg, nära det stora gravfältet i Vrine, ligger Stora Ryk, där man på 1930-talet fann en vikingatida silverskatt. Skatten är troligen nedlagd i början av 900-talet. Den består bland annat av ett halsband med pärlor av glas och bergkristall, ett par arabiska mynt, samt ett treflikigt silverspänne. Treflikiga spännen är ovanliga i Sverige – att det är i silver är ännu ovanligare. De flesta man har hittat är i brons.

Man känner till omkring 1000 silverskatter från vikingatiden i Sverige, de flesta från Gotland. De består av vanligtvis av smycken, mynt (ofta arabiska, engelska eller tyska) och bitsilver. Skatten från Stora Ryk är en av de största i Västsverige.

 

Guldbrakteat hittad i Ödeborg. Foto: Statens Historiska Museum