Trakten kring Naverstad

Naverstad är en plats fylld av historia. Här finns en mycket stor koncentration av fornlämningar. De berättar för oss att området varit ett tätt befolkat centrum i bygden redan under förhistorisk tid och att människor levt här sedan tidig järnålder och in i historisk tid.
På krönet av en bergsrygg på Bullarens västra sida ligger en mängd fornlämningar. Foto: Jan Norrman

Bullaresjöarna sträcker sig som ett långt blått band från den norska gränsen och söderut. Sjösystemet är sammanlagt cirka tre mil långt och som mest drygt en kilometer brett. På östra sidan reser sig ett skogsklätt Kynnefjäll. Här är stranden brant och svårtillgänglig. Den västra Bullarestranden domineras av en nord-sydgående åsrygg och ett mjukt, kuperat odlingslandskap. På bergsryggen ligger Naverstads kyrka. På krönet och på slänterna ner mot sjön finns också en mängd fornlämningar.

Populär plats att bo på

Det har funnits människor kring Bullaresjöarna redan under sten- och bronsålder. Men det stora antalet fornlämningar som finns kring Naverstad är framförallt från järnåldern. På höjdsträckningen norr om kyrkan ligger flera gravfält, vilket visar att Bullarebygden var tätbefolkad centralbygd redan under järnåldern.

Gravfältsområdet löper mellan Naverstad och Östad. Troligen är de här ålderdomliga ortnamnen lika gamla som gravfälten. Namnet Naverstad betyder ”Nafarrs gård/hem” och ortnamnet härstammar sannolikt från järnåldern. Från samma tid härrör Östad som förmodligen betyder ”Authis hem/gård”.

Flera av gravfälten innehåller riktigt stora gravar. Här finns till exempel den så kallade Kungshögen, som är häradets största hög. Men här finns också bland annat långhögar med en längd upp till 23 meter.

Naverstads kyrka från 1100-talet, anses vara en av Bohusläns bäst bevarade medeltidskyrkor. Foto: Jo

Storhögarna betyder troligen att platsen varit ett säte för stormän under järnålder. Under medeltiden blev platsen sedan centralpunkt i den kristna sockenindelningen. Naverstads kyrka har legat uppe på åsen åtminstone sedan 1100-talet.

Taktiskt att slå sig ned just här

Det finns också andra fornlämningar inom området. Lämningar efter medeltida befästningar med utsikt över sjöarna vittnar om områdets strategiska betydelse. Längst i öster ligger en av de mycket få kända fångstgroparna i kommunen. Det finns även gravfält söder och väster om den fornlämningsrika åsryggen.

Längs höjdryggen förbi kyrkan och norrut genom gravfälten löper en mycket gammal väg. Kanske är den samtida med gravarna. Idag går en bilväg lite längre ner i dalgången, men den gamla vägen är fortfarande bitvis synlig. Troligen har den under lång tid varit en viktig färdled mellan norr och söder för inlandets befolkning. Från början var den nog en ridstig som gick över torra och lättframkomliga höjder mellan centralbygderna.