Trakten kring Mösseberg

Falbygden är ett av Sveriges tidigaste jordbruksområden. Här har människor bedrivit jordbruk sedan stenåldern. De mycket tätt liggande brons- och järnåldersgravarna vittnar om en stor befolkning redan under förhistorisk tid.
Tjocknackig yxa i flinta från stenålder. Funnen vid Näregården, Mössebergs mosse. Foto: Maria Strang

I trakten finns landets största koncentration av megalitgravar (gånggrifter och hällkistor). Området är rikt på lösfynd från av stenyxor från yngre stenålder. Brons- och järnåldersgravar ligger mycket tätt, vilket visar att här tidigt fanns en stor befolkning.

Boskapsskötseln har i alla tider haft stor betydelse. Bete skedde på de stora allmänningarna, ”falorna”, stora skoglösa, hedliknande marker på platåbergen Billingen och Mösseberg. Redan när fornborgen uppfördes bör Mösseberg varit närmast skoglöst och utsikten milsvid.

Fornlämningsbilden i området som helhet stämmer väl överens med fynden kring fornborgen. Vid Vilske-Kleva har man funnit ett flertal hällkistor från stenålder samt många lösfynd. Dessutom finns en stor mängd resta stenar, skålgropar och rösen från brons- och järnålder. I området finns lämningar från alla tidsperioder från bondestenålder och fram till idag.