Trakten kring Massleberg

Gårdarna kring Massleberg har i vissa fall anor sedan medeltiden, men folk har bott på platsen mycket längre än så. Idag är tecken från tre förhistoriska epoker synliga – yngrestenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Hällristningarna, gånggriften och gravfältet vid Massleberg ligger in om synhåll för varandra. Här är endungen med gånggriften, sedd från hällristningarna. Foto: Andrea Grave-Müller
Hällristningarna, gånggriften och gravfältet vid Massleberg ligger in om synhåll för varandra. Här är endungen med gånggriften, sedd från hällristningarna. Foto: Andrea Grave-Müller

Det är tätt med fornlämningar i trakten av Massleberg. Här finns gravar, hällristningar, flintföremål och boplatser. Fornlämningarna ligger koncentrerade mot kusten – ju längre in i landet man kommer, desto glesare är det mellan dem. I Bohuslän har det alltid varit kusten och havet som varit det centrala för försörjningen. Så är det nu, även om fisket delvis ersatts av turism, och så var det redan för flera tusen år sedan.

Mycket få av de boplatser man känner till i området är utgrävda, vilket betyder att de flesta boplatserna inte är daterade. En del har dock utifrån typen av flintfynd kunnat bestämmas till stenåldern. En sådan boplats ligger bara 500 meter sydväst om gånggriften i Massleberg. Fler odaterade boplatser finns i Högstad någon kilometer sydväst om Massleberg, samt i Jörlov och Kitteröd norr om Massleberg.

Gravar efter stenålderns bönder

Ännu en gånggrift ligger i närheten av Skee prästgård några kilometer åt sydväster. En möjlig dös finns i Kitteröd någon kilometer norrut. Båda dessa gravar bör vara ungefär samtida med Masslebergs-gånggriften. Hällkistor, som är omkring tusen år yngre än gånggrifterna, finns också i närheten.

Hällristningarna, gånggriften och gravfältet vid Massleberg ligger in om synhåll för varandra. Här är endungen med gånggriften, sedd från hällristningarna. Foto: Andrea Grave-Müller
Domarring på gravfältet Dårskilds högar. I bakgrunden syns en hålväg. Foto: Andrea Grave-Müller

Fynd av flintföremål kan vara från yngre stenåldern. Det rör sig om yxor, avslag, spjutspetsar med mera, som hittats i markerna. Vissa av flintföremålen kan vara från senare tider – flintredskap var vanliga långt in på järnåldern. Föremålen kan givetvis också vara äldre, från jägarstenåldern.

Rik brons- och järnåldersbygd

Från bronsåldern är de många hällristningar som finns på berghällar runt om i trakten. Exempel på en större hällristningslokal i Strömstads kommun är Jörlov. Enstaka fynd av keramik och bronsföremål, bland annat bladet till en dolk, har hittats på olika platser söder om Massleberg. Några kilometer söder om Massleberg, i Håve, har man också hittat ett depåfynd från bronsåldern.

Liksom i fallet med stenåldersboplatser så är få boplatser säkert daterade till bronsåldern eller järnåldern. I Båleröd sydväst om Massleberg ligger en trolig bronsåldersboplats, tillsammans med flera gravar från järnåldern. Ett par boplatser vid E6:an förbi Skee har daterats till övergången mellan sten- och bronsålder. En annan boplats vid Rogstad användes under bronsåldern och järnåldern. Vidare har ett kulturlager med järnålderskeramik hittats i Kollekind vid Skee.

Rösen och stensättningar är gravar från bronsåldern som kan ses på höjderna. Stensättningarna kan också vara från järnåldern, men ligger då många gånger på gravfält tillsammans med högar och ibland domarringar. Fler gravfält är Dårskilds högar och gravfältet vid Skee prästgård. Stora praktgravar kan ses på gravfälten vid Grönehög och Blomsholm ett stycke norrut. Inom synhåll ligger tre av Bohusläns största gravkonstruktioner – en domarring, en storhög och en skeppssättning.