Trakten kring Lövrudan och Velinga

Söder om Lövrudans gravfält, närmare Velinga kyrka, finns flera stensättningar, gravhögar och mindre gravfält från järnåldern, liksom röjningsrösen.
Bandparceller var en av järnålderns åkertyper. Illustration: Annika Ottander

Gravar och röjningsrösen finns också i grannsocknarna Ettak, Baltak, Ottravad och Suntak samt i Sjogerdala söder om Velinga.

I Härja sydväst om Velinga finns lämningar av åkrar i form av bandparceller, en åkertyp som var i bruk under järnåldern. Här finns också järnåldersgravar, bland annat domarringar.

Spår efter järnproduktion

Åtminstone en del av traktens järn framställdes i trakten kring Gälleberg på östra sidan skogsområdet Hökensås. Där har man bland annat hittat slagg som kommer från lågteknologisk järnframställning. I skogarna mellan Gälleberg och Velinga är mycket få fornlämningar registrerade – därmed inte sagt att de inte finns där!

Från bronsåldern finns inte många spår förutom rösena runt Lövrudan. Norr om Gälleberg har man dock funnit en bronshalskrage med spiralmönster. Halskragen är daterad till äldre bronsåldern och därmed ett bevis för att man hade handelskontakter med andra områden redan för drygt tretusen år sedan.