Lövrudan

Vid torpet Lövrudan norr om Velinga finns flera gravar från brons- och järnåldern längs en moränrygg. Fornlämningarna ligger i tre grupper.
Domarring på det mellersta gravfältet. Foto: Henrik Zedig

Längst norrut, i moränryggens nordvästra sluttning, finns en stensättning och ett röse. Röset är 24 meter i diameter och omgivet av ett mellan tre och fyra meter brett brätte. En torpgrund ligger intill röset. Norr och öster om stensättningen finns flera röjningsrösen.

Längre söderut, på moränryggens krön och högst upp på den sydöstliga sluttningen ligger tre rösen, två högar, en rund stensättning och två domarringar. Det största röset är 30 meter i diameter och liksom det nordligare röset har det ett brätte. Rösestenarna har blivit omstuvade i senare tid, och i kanten löper en stengärdsgård. Även här finns flera röjningsrösen.

Längst söderut, längre ner i moränryggens östra sluttning, ligger två runda stensättningar, en domarring samt ett område med röjningsrösen.

 

Att tänka på som besökare

Lövrudans gravfält ligger på privat mark. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.

På gravfältet betar det får om sommaren. Hundar ska hållas kopplade.


 Så hittar du hit

Lövrudans gravfält ligger ca 5 km söder om Tidaholm, norr om Velinga. Parkering finns i anslutning till gravfältet.

Visa på karta