Trakten kring Larv

Vem som ligger begravd i Larva bäsing är det ingen som vet. Däremot finns det en del kunskap om hur livet kan ha sett ut för de människor som en gång byggde högen. Här kan du läsa mer om järnåldern och trakten kring Larv.
På Valeberg Ryd finns bland annat flera stora domarringar. Foto: Claes Ström

I Larv och trakten runt omkring finns det gott om gravar från järnåldern. Det rör sig både om gravfält och ensamliggande gravar, mestadels högar och runda stensättningar, men också en hel del domarringar och en och annan rest sten. Småkulla och Stenbacken kallas två av gravfälten i närheten.

Nära Larva bäsing hittar man bland annat Onsjö kullar och Väderkullen. Väderkullen är inte lika imponerande som Larva bäsing, men klassas ändå som storhög med en diameter på 23 meter och en höjd på nästan tre meter. Väderkullen är genom gravfynd daterad till vendeltid (ca 550-800 e. Kr.).

Runstenen på Larvs hed. Foto: Andrea Grave-Müller
Runstenen på Larvs hed. Foto: Andrea Grave-Müller

Fornåkrar, hålvägar och rester efter boplatser i form av till exempel härdar kan vara andra spår av järnålderns Larv, liksom en upphittad spjutspets och bitar av järnålderskeramik. Vidare står en runsten på Larvs hed.

Gravfältet vid Valeberg Ryd, som också är vårdat, ligger öster om Larv.

Offermossen vid Finnestorp

En dryg halvmil sydost om Larv ligger Finnestorp, där en stor offermosse fanns under järnåldern. De första fynden gjordes redan i början av 1900-talet, och offerplatsen förmodades då ha en ganska begränsad utbredning. Även om fler fynd gjordes i mitten av 1900-talet, ansågs Finnestorp fortfarande vara liten jämfört med de stora offermossarna i Danmark. Senare års arkeologiska undersökningar tyder dock på att området är mycket större än man hittills trott.

Offermossen användes ca 200-600 e. Kr., alltså under senare delen av romersk järnålder och under folkvandringstid. Framför allt verkar man ha offrat efter stora krigssegrar – fynd av hästben och hästutrustning, svärd, spjutspetsar och andra vapen tyder på det. Man tror också att mossen kan ha använts för fruktbarhetsoffer.