Trakten kring Läggared

Fornlämningsbilden och det faktum att Läggared redan på 1500-talet varit en stor by med många gårdar, tyder på att här har funnits en omfattande bebyggelse och odling redan under förhistorisk tid.
Ätran, strax väster om Läggared. Foto: Malin Larsson

Södra Västergötland ses ofta som marginalbygd när det gäller jordbruk, med små, historiskt sett sent tillkomna ensamgårdar. Men här finns också bygder med stora byar och lång historia. Läggared är ett exempel på detta.

Kring Läggared finns en stor variation av fornlämningar från bronsålder och framåt, med bland annat gravar från bronsålder, en skeppssättning och gravfält från järnålder samt fossil åkermark.

Orsaken till Läggareds långa historia är säkert byns läge på en ås i anslutning till Ätrans dalgång. Höjdområden med stor tillgång på odlingsbar mark, som ligger i anslutning till större dalstråk och vattenvägar har tidigt varit knutpunkter för viktiga farleder. Ätran var länge viktigaste transportleden från Västerhavet till centrala Västergötland.