Trakten kring Ornunga

Området runt Ornungasjön är rikt på fornlämningar. Här finns flera gravar från järnåldern, bland annat i form av ensamliggande stensättningar, men också hela gravfält. Någon kilometer från sjön finns även en hällkista från stenåldern.
Utblick över Ornungasjön från Hönsahögens gravfält. Foto: Malin Larsson

Runt Ornungasjön finns många gravar från forntiden. Framförallt enstaka stensättningar, men också hela gravfält med stensättningar, högar och flatmarksgravar. Någon kilometer väster om sjön finns även en hällkista från stenåldern. Ofta ligger hällkistor ensamma i terrängen, men i detta fall har kistan fått sällskap av några stensättningar. Gravarna är belägna några hundra meter från en mosse, vilket är ganska vanligt då det gäller hällkistor.

Tecken på bosättningar

I närheten av och runt sjön har man på flera ställen hittat lämningar och föremål i marken som tyder på forntida bosättningar. Oftast rör det sig om föremål i flinta eller annan bergart. Även slagg har hittats på olika platser kring sjön, viket visar på att en lokal metallframställning troligen skett här.

På ett flertal platser i bygden kan man hitta skålgropar. Skålgropar, eller älvkvarnar som de också kallas, dateras ofta till bronsåldern, men har brukats både före och efter detta.

Lämningar efter äldre tiders jordbruk finns representerade i hela området. Ofta rör det sig om odlingsrösen som i vissa fall har en ålderdomlig karaktär.

Ornunga gamla kyrka från 1200-talet. En av Västergötlands bäst bevarade medeltidskyrkor. Foto: Malin Larsson
Ornunga gamla kyrka från 1200-talet. En av Västergötlands bäst bevarade medeltidskyrkor. Foto: Malin Larsson

Fornlämningsbilden tillsammans med det ålderdomliga ortnamnet och en tidigmedeltida kyrka berättar om en trakt med en lång historia.