Trakten kring Östra Frölunda

Det har funnits människor vid Ätrans dalgång under mycket lång tid. Utmed denna, genom tiderna viktiga  farled, finns åtskilliga fornlämningar från alla förhistoriska perioder.
Mölneby gård, strax öster om Kinnahus, byggdes under 1800-talet upp till Sjuhäradsbygden.

Mölneby gård, strax öster om Kinnahus, byggdes under 1800-talet upp till Sjuhäradsbygdens första egentliga storjordbruk. Foto: Malin Larsson

Ett par hundra meter öster om Kinnahus ska enligt uppgift ett flertal sten- och flintföremål från stenåldern ha hittats. Det rör sig bland annat om stenyxor, slipade och oslipade flintyxor, en pilspets samt en flintdolk. Det är dock troligt att föremålen ha påträffats på olika platser i närheten. Flintdolken är möjligen från i en hällkista som togs bort år 1865 på Mölnebys ägor.

I området runt borgen finns flera större områden med fossil åkermark. De flesta tillhör den utbredda torpbebyggelse som finns spridd i området och som kan dateras till 1800-talet.

Drygt två kilometer sydväst om Kinnaborg, strax nordöst om Kyrkemossen, finns ett område med flera rösen och stensättningar. Ingen av dem har undersökts arkeologiskt.

Mycket att uppleva

Om man lyfter blicken något och ser till hela Ätrans dalgång, finns åtskilliga fornlämningar från samtliga förhistoriska perioder representerade utmed denna genom tiderna viktiga farled. Det rör sig om allt från boplatser från stenåldern, gravar, och fossil åkermark till runstenar och gamla ridvägar.

Här finns också ett vackert jordbrukslandskap väl värt att besöka. Längs Ätran utbreder sig ett mosaikartat landskap med åkermarker, mader, betesmarker och lövskogspartier.

Området kring mellersta och nedre Ätradalen är även ett av landets i särklass rikaste områden då det gäller fossil åkermark från förhistorisk tid och medeltid. På flera håll i landskapet finns även välbevarade småskaliga odlingslandskap från historisk tid, vilka delvis fortfarande är rika på bland annat stenmurar.