Trakten kring Kinna

Det finns många fornlämningar i trakten kring Kinna. Kinnaborg är till exempel inte den enda borgen i området. Det finns flera medeltida borgar strategiskt placerade utmed dalgångarna mot det som en gång var riksgräns mot Danmark.
Viskadalen vid Kinna. Foto: Malin Larsson

Området kring mellersta Viskadalen är en fornlämningstät bygd. Bland annat finns flera medeltida borganläggningar strategiskt placerade utmed dalgångarna mot det som en gång var riksgräns mot Danmark. I närheten av Kinnaborg kan man besöka Öresten, vilken är belägen något längre söderut längs Viskan.

Boplatser i området

Omkring Kinna, framför allt utmed Viskan, har man funnit ett antal förhistoriska boplatser. En boplats strax söder om samhället har undersökts och härdar och flera flintyxor påträffades. Boplatsen kunde dateras till romersk järnålder, det vill säga någon gång mellan Kristi födelse och 400 år framåt.

Det finns gravar från hela den förhistoriska perioden, från stenålder och fram till järnålder, i området runt Kinnaborg. Här finns både hällkistor, rösen, domarringar och stensättningar att besöka.

Undersökningen av Berghem

Några kilometer sydväst om Kinna ligger Berghem, en av få svenska bymiljöer från medeltiden som blivit arkeologiskt undersökt. Undersökningarna visade bland annat att man i byn bytte odlingssystem i början av 1200-talet, något som kan ha samband med etableringen av en huvudgård. En befästningsanläggning i trä från 1200-talet kan ha samband med gården.