Trakten kring Källby

Gravarna på gravfältet är förmodligen lite äldre än runstenarna som finns på platsen. De som ligger begravda där levde i ett järnåldersamhälle som var samtida med det mäktiga Romarriket, ett rike de kanske hört talas om av långväga resenärer.

Människor har bott i området kring Källby i tusentals år, ända sedan stenåldern. Närheten till Vänern betydde att man hade tillgång till både fiskevatten och en bra kommunikationsled.

Några större järnåldersboplatser har man inte funnit kring Källby, men man vet att dåtidens människor ofta lade gravarna nära sina hem. Kanske bodde redan järnålderns människor där samhället Källby ligger idag. Precis i utkanterna av Källby har man hittat enstaka härdar, rester av järnslagg och annat som tyder på mänsklig aktivitet. Runt Källby finns också flera gravar från järnåldern, bland annat domarringar.

Andra fornlämningar som kan vara spår av järnålderns människor är några områden med odlingsrösen. Ryggade eller välvda fornåkrar finns också i närheten av Källby, men dessa är förmodligen från medeltiden eller senare.

Husaby var en viktig ort under vikingatiden och den tidiga medeltiden. Foto: Andrea Grave-Müller
Husaby var en viktig ort under vikingatiden och den tidiga medeltiden. Foto: Andrea Grave-Müller

Närliggande Husaby var en viktig ort redan på vikingatiden. Här ska en stor kungsgård ha legat i slutet av perioden, och den första kyrkan på platsen byggdes förmodligen på 1000-talet eller rentav tidigare. Vid Husaby kyrka har man hittat kristna gravar från 1000-talets början. Man har också hittat en vikingatida gård nära biskopsborgen, samt en järnframställningsplats från samma period.

I och vid Husaby kyrka finns flera tidigkristna runstenar. Man kan tänka sig att Ulv och Ragnar som reste stenen i Källby över sin kristne far var väl bekanta med Husaby och dess kyrka.