Trakten kring Jordhammar

Under senare delen av järnåldern tycks de folkrika bygderna i södra Bohuslän ligga där de stora åarna når ut mot havet. Det gäller också Ödsmålsområdet.
Hagmarken vid Jordhammars gravfält. Foto: Malin Larsson

Vid Jordhammar finns en mindre lerslätt, Ödsmålsslätten, som bryts igenom och begränsas av berg vid Askeröfjordens strand. Landskapet är öppet men varierat med stora åkerytor, strandängar och vackra hagmarker med stora ekar. Genom området rinner Ödsmålsån. På dalgångens båda sidor finns en stor mängd fornlämningar från järnåldern. Boplatser från stenåldern är också vanliga.

Folkrikt längs vattendragen

Fornlämningarna och ortnamnen längs den här delen av kusten tyder på att de folkrika bygderna låg där de stora åarna når ut mot havet, i slutet av järnåldern. Det gäller också Ödsmålsområdet.

Vid Kläpp i områdets sydöstra del finns ett mindre gravfält på ett bergskrön med tio gravar. Invid gravfältet står tre resta stenar vilka från början kan ha tillhört gravfältet.

I sydväst finns ett stort gravröse med en diameter på tjugosju meter samt ett märkligt långröse (eller ett skeppsformigt röse) med vid utsikt över fjorden. Dessutom ingår ett antal stenåldersboplatser i miljön.