Hönsahögens gravfält

Knappt 100 meter väster om den medeltida kyrkan i Ornunga finns ett gravfält från järnåldern kallat Hönsahögen. Här finns flera olika typer av gravar representerade, men också skålgropar och lämningar efter äldre tiders jordbruk.
I gravfältets norra del finns ett stort gravröse kallat Hönsahögen. Foto: Malin Larsson

De flesta av stensättningarna är högliknande och är fyra till sex meter i diameter och cirka en halv meter höga. Alla stensättningarna är övertorvade. En stensättning är emellertid hela femton meter i diameter och fylld med sten.

Domarringarna kan ses i gravfältets norra och mellersta delar. Den mindre är åtta meter i diameter och består av sju klumpstenar, medan den större är elva meter i diameter och består av tretton klumpstenar. Några av stenarna i den större domarringen är nästan helt övertorvade. I mitten av denna ring finns också en förhöjning som är cirka sex meter i diameter och tio-tjugo centimeter hög.
Idag är alla stenarna ikullfallna, men stående var de ungefär en och en halv meter höga.

Spår efter äldre odlingslandskap

På gravfältet, strax sydöst om röset, finns även en terrass. Terrasser är ofta förknippade med äldre tiders odling. De kan även vara lämningar efter en boplats eller efter andra aktiviteter där man behövt omforma marken. Då det enligt äldre uppteckningar ska ha funnits odlingssten uppkastad på röset, är det dock troligt att terrassen hör till en äldre odling i området.

Skålgropar och jordbruk

I mitten av gravfältet finns ett markfast block med skålgropar. Groparna är runda, ungefär fem centimeter i diameter och en centimeter djupa. I Sjuhäradsbygden är det vanligast att skålgroparna finns på markfasta block, men de kan även förekomma på bergshällar eller på stenar i hällkistor från stenåldern. Stenar eller hällar med skålgropar ligger ofta intill forntida åkermarker. Detta stämmer väl in på gravfältet Hönsgården och de lämningarna efter jordbruk som finns inom området.
Skålgropar förknippas ofta med fruktbarhet och offer. Det finns uppteckningar om att man även i historisk tid brukat skålgropar för små offer av mynt eller nålar för att bringa lycka och framgång.

Att tänka på som besökare

Hönsahögens gravfält ligger på privat mark, med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.


 Så hittar du hit

Gravfältet Hönsahögen ligger omedelbart väster om Ornunga nya kyrka.

Visa på karta