Trakten kring Hol

Gravarna vid Hols gärde är från bronsåldern och järnåldern. Även om området förmodligen var uppodlat redan när gravarna anlades, är de spår av gamla åkrar vi idag kan se förmodligen från medeltiden. Det betyder att det på Hols gärde finns fornlämningar från en period på omkring 3000 år.
Gravhögar vid Hols gärde. Foto: Henrik Zedig

Trots det stora gravfältet vid Hols gärde, är övriga lämningar från bronsåldern och järnåldern fåtaliga i trakten. Några härdar 500 meter väster om det största gravfältet skulle kunna vara rester av gamla boplatser, liksom ett område med härdar och sotig jord en dryg kilometer norrut, nära Säveån. Inte heller någon av traktens många fornåkrar verkar vara äldre än medeltida, av deras välvda profiler att döma. Av erfarenhet vet man dock att järnålderns människor vanligtvis bodde nära gravfälten.

Högar och stensättningar finns det däremot lite här och var i närheten. I Bäne nordost om Hol finns flera resta stenar. Två runstenar från vikingatiden finns vid Hols kyrka, den ena finns i vapenhuset och den andra finns att beskåda på kyrkogården.

Många spännande lämningar i trakten

I Horla sydost om Hol finns också flera gravar från bronsåldern och järnåldern, bland annat rösen, stensättningar och domarringar. Två stora gravfält med i huvudsak stensättningar undersöktes och togs bort i slutet av 1960-talet. Dessa gravfält var nästan lika stora som det i Hols gärde.

I Siene längre österut finns en stor mängd fornlämningar, bland annat storhögen Gullhögen. Här finns också områden med röjningsrösen. Röjningsröseområden är svårdaterade, men kan vara så gamla som från bronsåldern. I Siene finns också hålvägssystem med flera parallella hålvägar med en sammanlagd längd på flera hundra meter.

En dryg mil nordväst om Hol, i Degrabo och Olstorp strax väster respektive öster om Vårgårda, har man i samband med arkeologiska utredningar och förundersökningar bland annat funnit stolphål, härdar, keramik och kokgropar, spår av boplatser från järnåldern. I Algutstorp utanför Vårgårda har man också hittat spår av boplatser och en järnframställningsplats. Ännu längre norrut ligger gravfältet Lundskullen, som också vårdas av Länsstyrelsen.