Trakten kring Högsbyn

De flesta av hällristningarna i Högsbyn gjordes under bronsåldern för ungefär 2500-3000 år sedan. Genom ristningarna möter vi en gåtfull och fantasieggande bildvärld, som ger en glimt in i människors liv och föreställningar för omkring 3000 år sedan.
Hällristningsområdet ligger mycket vackert i en sydslänt ner mot sjön Råvarp. Foto: Malin Larsson

Högsbyn ligger i södra delen av en uppodlad dalgång kring Tisselskog. Området omges i öster och väster av vidsträckta skogsbygder, som också fortsätter söder om sjön Råvarp.

Hällristningar är i allmänhet gjorda i närheten av det dåtida havet eller i kontakt med vatten. Det är särskilt tydligt i Högsbyn där det finns hällristningar ända ner i Råvarps vattenbryn. Eftersom området ligger över högsta kustlinjen är strandlinjen idag ungefär densamma som under bronsåldern. De flesta hällristningarna i Högsbyn ligger på en udde vid sjön Råvarps norra strand. Här är ristningarna också ovanligt djupa och tydliga.

En viktig kommunikationsled

Mer monumentala hällristningar kan ofta kopplas till viktiga stråk och farleder. I äldre tid var vattenvägarna de viktigaste farlederna. Råvarp ingår idag i Dalslands kanalsystem. Sannolikt var Råvarp en del av en viktig kommunikationsled även på bronsåldern. Troligen fanns då en kult och mötesplats av något slag vid Högsbyn. 

Området innehåller en stor mängd hällristningar, men här finns också andra fornlämningar. Öster om Tisselskogs kyrka finns ett par rösen och en stensättning. Strax söder om kyrkan finns en boplats. Utmed dalgången finns ett antal stensättningar. Längs dalgången och vid Råvarp finns även fyra fångstgropar. Vid Råvarp finns också en stensättning och ett röse.