Trakten kring Hindalebyn

I närheten av Västra Hindalebyn finns flera gravar och gravfält från järnåldern. De är lämningar efter ett bondesamhälle, där människor odlade och födde upp djur och där järnet som material till redskap var introducerat.
Ängs gravfält i Ed. Foto: Andrea Grave-Müller

Två gravfält i närheten är Ulleröns gravfält ett par kilometer norrut och Ängs gravfält inne i Ed. I Ed finns också en storhög kallad Kung Rings hög. Andra gravar har undersökts och tagits bort, däribland en hög nära Dals- Eds kyrka. Denna hög daterades till 900-talet e. Kr., det vill säga vikingatid. I högen var en kvinna begravd. I graven låg kol och brända ben från gravbålet. Kvinnan hade fått med sig bland annat en spännbuckla av brons, pärlor av bergkristall, bärnsten och glasfluss, en skära av järn, en sländtrissa och en spelbricka. Det fanns även gott om bronsklumpar och järnfragment i graven.

Traktens fornborg

Två och en halv kilometer väster om Hindalebyn, på andra sidan Örekilsälven, ligger en fornborg. Fornborgar dateras ofta till mitten eller slutet av järnåldern. Än idag är murrester ofta synliga. Deras ofta otillgängliga lägen på bergskrön gör att man tror att de byggdes som någon form av försvarsanläggning. Andra förslag på användning är till exempel handels- eller samlingsplatser, kultplatser, boskapsfållor och platser för vårdkasar.

Trakten kring Ed var ett av tre centralområden i järnålderns Dalsland (de andra två var trakten kring Dalbergsån på Dalboslätten, och trakten kring Ödeborg i Valbodalen). Ed låg i en krysspunkt mellan farleder, och Lilla och Stora Le underlättade kommunikation med Østfold och Värmland.

Kontakten med grannen i väst

Det finns mycket som tyder på att järnålderns dalslänningar hade livliga kontakter med Norge. Østfold, den närmaste grannen i väster, var en av järnålderns centralbygder, och man kan se norska influenser i bland annat ovala gravhögar och keramik. Det gäller i synnerhet västra Dalsland, där gården Hindalebyn ligger.

Hindalebyn finns omnämnd i 1540 års jordebok men är förmodligen äldre än så. Även andra gårdar i närheten har anor från medeltiden.