Trakten kring Herrestad

Järnåldersgravfält kan ses på många platser runt om i landet. De är lämningar efter ett bondesamhälle, där människor odlade och födde upp djur och där järnet som material till redskap var introducerat.


Herrestads gravfält har troligen varit ännu större. Gravhög i skogsområdet strax sydost om gravfältet. Foto: Malin Larsson

Järnålderns Uddevallabor bodde förmodligen inte i byar, utan i ensamgårdar. Både hus och åkrar låg i kanten av dalgångarna på den lättodlade moränjorden. Vanligtvis låg järnålderns bebyggelse nära gravfälten och man kan anta att det låg flera gårdar nära det aktuella gravfältet, med tanke på dess storlek. Förmodligen har gravfältet varit ännu större och även inlemmat de mindre gravfälten strax sydost om Herrestad Prästgård.

Ett av dessa näraliggande gårdslägen ligger strax söder om gravfältet och undersöktes 1996. Då påträffade man bland annat ett långhus daterat till bronsålder samt ett mindre hus och en brunn. Även ett grophus påträffades med fynd av bland annat rabbad keramik och en lövkniv - fynd som också antyder bronsålder.

Förutom gravfältet finns flera ensamliggande gravar och boplatser av järnålderskaraktär i den närmaste omgivningen. Det finns dessutom flera mindre gravfält i närheten. Det finns också några fornborgar. En ligger på berget Borrås drygt två kilometer sydväst om gravfältet. En annan ligger drygt två kilometer åt sydöst på Ormskredsberget och sträcker sig över två bergskrön.

De mystiska fornborgarna

Fornborgar dateras ofta till mitten av järnåldern, men kan vara både äldre och yngre. I Västsverige ligger de alltid på höjder, gärna med branta stup på åtminstone en sida. Idag kan man ofta se rester av murar, bestående av stenar som fogats samman utan murbruk (kallmurning).

Exakt vad fornborgarna var för typ av anläggningar vet man inte riktigt. En vanlig teori är att de hade någon form av försvarsfunktion, kanske som tillflyktsort i orostider. Andra teorier är att de fungerade som handelsplatser, kultplatser, boskapsfållor eller vårdkasar. Kanske hade de olika funktioner under olika perioder.