Trakten kring Hagadösen

Landskapet kring Tegneby kyrka består av en uppodlad slätt som omges av låga, ofta betade bergsmarker. Här finns Bohusläns största koncentration av stenkammargravar. Den mest välbevarade och välkända är Hagadösen. I närheten av gravarna finns flera boplatser från stenåldern.

Slättlandskap omgivet av låga bergshöjder vid Tegneby kyrka. Här finns en koncentration av fornlämningar, vilket visar att området varit viktigt under lång tid Foto: Malin Larsson

Området kring Hagadösen är överhuvudtaget mycket rikt på fornlämningar. Här finns inte bara lämningar från stenåldern utan också många boplatser och gravar från andra förhistoriska perioder; bronsåldersrösen, stensättningar, skålgropar, högar samt norr om Tegneby kyrka ett gravfält från järnåldern.

Fornlämningarna berättar för oss att landskapet har brukats av människor under mycket lång tid. Från sen stenålder och in i medeltid då Tegneby kyrka byggdes. Området har varit uppskattat och ett slags centrum långt innan sockenkyrkan uppfördes.