Gunnebo

Johan Hall lät på 1770-talet uppföra ett sommarnöje på hemmanet Gunnebo i Mölndal, strax söder om Göteborg. Det kom att bli ett av landets mest magnifika och moderna sommarresidens, ett verkligt lustslott omgivet av en pastoral idyll. Idag är Gunnebo till stora delar restaurerat och ett utflyktsmål fyllt med upplevelser för alla sinnen i slott, park och landskap.
Akvarell över Gunnebo slott. J F Weinberg 1795. Bohusläns museum.

Gunnebo väckte stor beundran redan när det byggdes. ”Arkitekturen liknar poesi…” uttryckte till exempel bildhuggaren Johan Tobias Sergel begeistrat 1801. Akvarell J F Weinberg 1795. Bohusläns museum

Gunnebo är en väl bevarad högreståndsmiljö från 1700-talets slut. Slott, park och trädgård har till stora delar kvar sin ursprungliga karaktär. Gunnebo ses idag som ett av Sveriges finaste exempel på nyklassicistisk byggnadskonst.

År 1778 köpte köpmannen John Hall den äldre gården Gunnebo. Syftet var att uppföra en sommarvilla. Han ville ha ett exklusivt sommarnöje för sig och sin familj. Den oerhört förmögne grosshandlaren kontaktade stadsarkitekt Carl Wilhelm Carlberg för uppdraget. Carlberg hade nyss kommit hem från en lång utlandsresa och var full av inspiration från de nyklassiska stilideal som rådde på kontinenten.

För Gunnebo ritade han inte bara huvudbyggnaden utan hela anläggningen med bland annat möbler, inredning, trädgård och park. Resultatet blev ett av Sveriges mest helgjutna och ståtliga sommarnöjen.

En välplanerad helhet

Byggnaderna med omgivande park och trädgård är skapade som en helhet, där den strikt, arkitektoniskt planerade stilparken kan ses som en förlängning av slottet. Stilparken omges av ett område med friare engelsk park, som bildar en övergång mellan den formella stilparken och det omgivande kulturlandskapet.

Stilträdgården och slottet. Foto: Malin Larsson

Gunnebo var också en lantegendom där det bedrivits jordbruk allt sedan medeltiden. Gården försörjde familjen Hall med jordbruksprodukter, vilket var viktigt under 1700-talets självhushållning.

Idag speglar ägorna utanför parkområdet inte så mycket 1700-talets markanvändning, som 1800-talets jord- och skogsbruk. Jordbruket utvecklades och effektiviserades på 1800-talet. Tidigare ängsmarker odlades upp och gamla betesmarker trädplanterades. De dåvarande ägarna hade också estetiska ambitioner. De ville ge Gunnebo en mer parkmässig prägel och promenadstigar och utsiktsplatser anlades.

År 1950 lades jordbruket ner vilket innebar en stor förändring av landskapet. Under senare år har delar av gammal åkermark återigen odlats upp och delar av tidigare betesmarker röjts. Hästar, kor och får håller markerna öppna.

En värdefull kultur- och naturmiljö

Naturmiljön är biologiskt rik och har drag som är typiska för Göteborgstraktens ”slottsmiljöer” med vidsträckta lövskogar och öppna kulturmarker. I området finns 25 djur- och växtarter som är upptagna på Naturvårdverkets listor över hotade arter.

Området innehåller kulturhistoriska lämningar av olika slag, framförallt lämningar från odling och annan markanvändning under olika tider. Det rör sig exempelvis om stengärdesgårdar, byggnadsgrunder och öppna diken. De förhistoriska lämningar som finns här är från stenåldern (en boplats och flera lösfynd) och har inget samband med egendomen Gunnebos historia.

Att tänka på som besökare

Gunnebo är ett kulturreservat och därför gäller särskilda föreskrifter som anges på skyltar inom området. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner. Hundar ska hållas kopplade.

Litteraturtips

Lars Sjöberg: Gunnebo – och 1700-talets sommarställen i Göteborgs omgivningar. 2007


 Så hittar du hit

Gunnebo är beläget mellan Stensjön och Rådasjön i Mölndals stad, strax söder om Göteborg. Skyltning finns från E6. Parkeringsmöjligheterna är goda (även för buss).

Visa på karta

 Gunnebo i ett sammanhang

Vid 1700-talet slut började förmögna familjer bygga stora sommarvillor kring storstäderna. De var värdefullt att kunna flytta ut "på landet” under sommaren från städernas smuts och larm.

Sommarnöjena var också lantegendomar. Under självhushållningens tid var det viktigt att ha tillgång till egna jordbruksprodukter.

Mer om sommarnöjen kring Göteborg