Trakten kring Greby

Greby ligger i ett område som varit attraktivt för människor under mycket lång tid. Strax innanför kusten tar ett jordbrukslandskap vid med stora slätter och trånga dalbottnar mellan höga berg. En stor mängd fornlämningar visar att det har bedrivits jordbruk här under flera tusen år.
Flygbild över Greby gravfält. Foto: Jan Norrman, RAÄ

Det finns ett stort antal fornlämningar i området kring Greby gravfält. De flesta lämningar är från brons- och järnåldern och många ligger i närheten av dagens gårdar. Troligen var det som är jordbruksmark idag odlingsmarker redan under bronsåldern.

I nära anslutning till gravfältet finns flera boplatser. En av dessa har undersökts närmare och daterats till äldre bronsålder – järnålder. Troligen är också de andra boplatserna från samma tid. Här finns också hällristningar, ytterligare ett mindre gravfält samt ensamliggande gravar.  

Runstenen vid Tanums kyrka med inskrift från omkring 400 e Kr, är ett av de äldsta dokumenten på nordiskt språk. Tolkningen är omtvistad. En tolkning lyder: Åt Thrawinge ägnades stenen. Foto Bengt A Lundberg, RAÄ
Runstenen vid Tanums kyrka med inskrift från omkring 400 e Kr, är ett av de äldsta dokumenten på nordiskt språk. Tolkningen är omtvistad. En tolkning lyder: Åt Thrawinge ägnades stenen. Foto Bengt A Lundberg, RAÄ

Världsarvet i Tanum

Öster om Greby ligger det stora världsarvsområdet med centrum i Tanumsslätten. I området finns en unik koncentration av stora och mäktiga hällristningar. Här finns också ett stort antal gravar från brons- och järnålder, ofta i direkt anslutning till dagens gårdar.