Greby gravfält

Strax norr om Grebbestad ligger Greby gravfält, ett av Bohusläns vackraste och mest märkliga gravfält. Tvåhundra gravar ligger tätt, tätt i en ljungbevuxen västerslänt, många av dem krönta med mäktiga resta stenhällar.
Många av gravarna kröns av höga resta stenar. Foto: Malin Larsson

Greby gravfält ligger mycket vackert i en ljungbevuxen västslänt. Det är Bohusläns största gravfält med nästan 200 gravar som ligger tätt, nästan på varandra. Gravarna består av 68 runda högar, 54 långhögar samt 47 runda och 12 ovala stensättningar.

Speciellt för gravfältet är de många resta stenar som kröner de större gravhögarna. Stenhällarna kan vara upp till fyra och en halv meter höga. Det finns 28 resta stenar på krönet av gravar. Dessutom finns tio resta stenar som står separat, bland annat en grupp av fem tätt placerade hällar vars betydelse vi inte känner till.

Fynd från järnåldern

Ett tiotal av gravarna undersöktes 1873 av den blivande riksantikvarien Oscar Montelius. Förutom gravurnor med brända ben fann man sländtrissor, glaspärlor och benkammar. Fynden tyder på att Greby använts som begravningsplats på järnåldern, under tiden 200 till 600 år efter vår tideräknings början.

Vid Greby kan man inte bara njuta av fornlämningar utan också av vårt biologiska kulturarv. Den traditionella skötseln av gravfältet har gynnat både ljunghed och gammal ängsflora.

Att tänka på som besökare

Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.

Litteraturtips

Kulturminnesvårdsprogram för Tanums kommun. Tanumshede : Tanums kulturnämnd


 Så hittar du hit

Greby gravfält ligger väster om Tanumshede i norra Bohuslän. Hänvisningsskylt finns från vägen mellan Tanumshede och Grebbestad. En parkeringsplats ligger i anslutning till gravfältet.

Visa på karta