Frälsegården

I en av gravarna på åsen vid Frälsegården har man funnit kvarlevorna av en vuxen kvinna och en hund. Att hunden är människans bästa vän är inget nytt. Skicket att begrava hundar tillsammans med människor var vanligt i yngre järnålderns gravfält.
I en grav vid Frälsegården hittades kvarlevor efter en vuxen kvinna och en hund. Foto: Malin Larsson

Det stora gravfältet vid Frälsegården är från yngre järnåldern och består av 85 gravar. De flesta är runda stensättningar, men här finns också tio högar, tre rektangulära stensättningar och en treudd. Uppe på den långsträckta åsen finns även andra fornlämningar från järnåldern, både ensamliggande gravar och gravfält. Troligen finns ett samband mellan Frälsegårdens stora gravfält och andra gravfält. Kanske har de en gång hängt samman.

Kungastenarna och andra lämningar

Andra fornlämningar visar att åsen användes som begravningsplats även under äldre järnålder. Strax nedanför åsryggen står två resta stenar som kallas Kungastenarna. Här finns också rester av tre stora stensättningar. Arkeologer har även påträffat andra gravar från samma tid inom området.

Det finns uppgifter om att det har funnits en hällkista på åsen, vilket i så fall är spår efter stenålderns jordbrukare. Åsen skulle då ha utnyttjats som begravningsplats både under stenålder, äldre- och yngre järnålder.

Fornlämningsbilden på åsen stämmer väl överens med övriga lämningar kring Trädet, norr om Frälsegården. I området som helhet dominerar gravar och gravfält efter järnålderns jordbrukare. Gravarna är många och ligger nära dagens gårdar och byar. Det tyder på att det här var ett område som tidigt hade en stor befolkning och där bebyggelsen har lång kontinuitet.

Den långsträckta åsen är idag en enbevuxen hagmark. Den kalkrika jordmånen på åsen och en långvarig hävd med slåtter och bete, har gett en rik och säregen flora. Området är därför också ett naturreservat.

Att tänka på som besökare

Frälsegården ligger på privat mark, med boende runt omkring. Tänk på att visa hänsyn, parkera på angiven plats och inte skräpa ner.

På sommaren betar nötkreatur på gravfältet. Hundar ska hållas kopplade.

Området är naturreservat vilket innebär att särskilda föreskrifter gäller.

Litteraturtips

Älvsborgs län. Historia i gränsbygd. Redaktör: Mimi Håkansson. Länsstyrelsen i Älvsborgs län, 1997.


 Så hittar du hit

Området ligger norr om Ulricehamn. Åsen ligger i nära anslutning till väg 46, mellan Ulricehamn och Falköping. Hänvisningsskylt finns från denna väg.

Väl tilltagen parkering finns intill åsen där även bussar kan parkera.

Visa på karta