Kloster

Varnhem och sedan Gudhem

Kloster började etableras i Sverige i mitten av 1100-talet. Det första klostret i Västergötland var Varnhems kloster öster om Skara, vilket anlades kring 1150. Det var ett munkkloster av cistercienserorden. Varnhems kloster hade nära anknytning till kungarna av den erikska ätten. Flera kungar begravdes där, liksom även Birger Jarl.  

I Gudhem söder om Skara grundades kring 1170 ett nunnekloster av samma orden. Kung Erik Eriksson och hans drottning Kristina gynnade detta kloster. Cistercienserna verkade på landsbygden och har haft stor betydelse som godsägare. De har genom sina kontakter utomlands bland annat bidragit till att olika trädgårdsväxter har introducerats i Sverige.

Varnhems klosterkyrka. Foto: B A Lundberg, Riksantikvarieämbetet

Varnhems klosterkyrka finns ännu kvar. Foto: B A Lundberg, Riksantikvarieämbetet

På 1200-talet kom tiggarordnarna, dominikanerna (svartbröderna) samt franciskanerna (gråbröderna). Dessa verkade ute i samhället till skillnad från de slutna cistercienserna. Tiggarordnarna predikade, bedrev utbildning och ägnade sig åt själavård. De hade sina hus eller konvent i städerna.

Kloster i flera städer

Skara var ett viktigt kyrkligt centrum, som hade både ett franciskaner- och ett dominikanerkonvent. Franciskanerna etablerade sig i också Marstrand, Kungahälla och på 1400-talet i Nya Lödöse, medan dominikanerna byggde ett kloster i Lödöse.

I Dragsmark i Bohuslän grundades ett premonstratenskloster vid 1200-talets mitt. Det var en kontemplativt inriktad orden, men man ägnade sig också åt själavård och hjälpverksamhet utanför klostret. Här bedrevs också undervisning och här fanns eventuellt en skola för utbildning av präster.

Klostren stängs och rivs

Klostren och konventen stängdes i samband med reformationen och många av dem revs. Byggnadsrester användes i många fall vid uppförandet av till exempel kyrkor och försvarsanläggningar. Idag finns det därför oftast bara ruiner kvar. Ett undantag är Varnhems klosterkyrka som är bevarad.

Dragsmarks klosterruin. Foto: Malin Larsson
Idag finns bara ruiner kvar av Dragsmarks kloster. Byggnaderna började brytas ner i början på 1600-talet, för att lämna sten till bygget av Bohus fästning. Foto: Malin Larsson, Länsstyrelsen

 

Medeltida radband i glas och bärnsten funnet i Gudhem. Foto: Ulrika Stahre, SHMM
Medeltida radband i glas och bärnsten funnet i Gudhem. Foto: Ulrika Stahre, SHMM