Järnålderns gravtyper

Gravfält vid Torp, Munkedal. Foto: Malin Larsson
Under senare delen av äldre järnåldern och under yngre järnåldern kremerade man ofta de döda och jordade askan i olika typer av gravar som låg samlade på gravfält. Några exempel på gravtyper är högar, stensättningar och domarringar. Av dessa är högarna och de runda stensättningarna vanligast.
Domarring vid Dårskilds högar, Strömstad. Foto: Andrea Grave-Muller

Högar och stensättningar

En hög är en konstruktion uppbyggd av tjocka lager torv, vanligen över en bas av sten. De förknippas i våra trakter främst med järnåldern men kan också vara äldre. Högarna är för det mesta runda och upp till ett par meter höga. Det finns också storhögar som kan vara betydligt större.

En stensättning är en låg konstruktion av sten. De kan ha flera former men runda stensättningar är vanligast. Stensättningarna har vanligen blivit övertorvade, övervuxna av mossa, gräs och dylikt. Det gör att de ibland kan vara svåra att se. Bästa tiden för att upptäcka stensättningar är under den tidiga våren innan växtligheten hunnit bli så hög.

En variant av stensättning är treudden som precis som namnet säger är en trekantig stensättning där spetsarna går ut i uddar. Treuddar dateras vanligtvis till yngre järnåldern.

Resta stenar formar ett skepp

En skeppssättning är, som namnet antyder, resta stenar som ställts i form av ett skepp. Också skeppssättningar brukar betecknas som gravmonument. De anses vanligtvis höra hemma i järnålder men det finns skeppssättningar som daterats till bronsålder. Sveriges största skeppssättning är Ales stenar i sydöstra Skåne.

På gravfält kan man också se resta stenar (bautastenar med ett äldre ord). Resta stenar saknar till skillnad från runstenar inskriptioner.

Resta stenar vid Västra Tunhem, Vänersborg. Foto: Malin Larsson

Stenkretsar är i allmänhet runda och kallas då domarringar. De består av ett ofta udda antal stenar som ställts i ring, ibland med en sten i mitten och mindre stenar som en kedja mellan de större. Stenkretsar kan också ha andra former, till exempel vara kvadratiska. Liksom högar och stensättningar är domarringar och stenkretsar gravmonument.

Rösen kan ibland ligga i anslutning till järnålderns gravfält.